ข้อมูลทั่วไปเขตบางกะปิ
คำขวัญเขตบางกะปิ
แผนที่เขตบางกะปิ
ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเขตบางกะปิ เดิมเรียกว่า "อำเภอบางกะปิ" และเขตบางกะปิ ตามลำดับแต่เดิมเป็นป่าทึบ เมื่อราวพุทธศักราช 2386 (ประมาณ 100 ปี) ในรัชสมัยของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้เป็นแม่ทัพยกกองทัพไพร่พลพร้อมกับเจ้าเมืองอื่น ๆ ฝ่ายตะวันออกไปปราบกบฏที่นคร จำปาศักดิ์และเมืองหลวงพระบาง ได้รับชัยชนะในราชการสงคราม จึงได้กวาดต้อนครอบครัวหัวเมืองรายทาง ติดตามกลับมาด้วย โดยให้ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณย่านคลองกุ่มในปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมยังมีสภาพเป็นป่าทึบ ต่อมามีผู้อพยพมาทำมาหากินเพิ่มขึ้นตามลำดับ ทางราชการจึงจัดตั้งเป็นอำเภอให้ชื่อว่า "อำเภอบางกะปิ" โดยมีที่ตั้งอำเภออยู่บริเวณตรงข้ามวัดเทพลีลา แขวงหัวหมากในปัจจุบัน ต่อมาอำมาตย์พระยาเพชรปราณี สมุหนครบาล (สมัยนั้นมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงนานานิคม) เจ้ากรมอำเภอ เห็นว่าที่ตั้งที่ว่าการอำเภอไม่เหมาะสมกับสภาพท้องที่ จึงสั่งย้าย ที่ว่าการอำเภอ ไปตามแนวคลองแสนแสบทางทิศตะวันออกที่ตั้งเดิมคือบริเวณที่ตั้งสำนักงานเขตบางกะปิในปัจจุบัน
ส่วนชื่ออำเภอที่เรียกกันว่า "บางกะปิ" นั้นเป็นชื่อที่ทางการตั้งขึ้นอาจสันนิษฐานว่าเพราะท้องที่นี้อุดมสมบูรณ์ด้วยกุ้งเล็กๆ มากมายและประชาชนนิยมนำมาทำกะปิกันมาก หรืออาจสันนิษฐานได้ว่ามาจากคำว่า "กระบี่" หมายถึงท้องที่ที่มีลิงชุกชุมเพราะเป็นป่าทึบ และเมื่อนำมาประมวลเข้ากับสัญลักษณ์ของเขตบางกะปิที่ใช้ตราหนุมานเป็นเครื่องหมาย ก็น่าจะเป็นไปได้เช่นกัน
ในปี พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ได้กำหนดให้มี "เขต" เป็นส่วนราชการของกรุงเทพมหานครและเปลี่ยนชื่อเรียกว่า "อำเภอ" เป็น "เขต" และที่ว่าการ อำเภอ" เป็น "ที่ว่าการเขต" เรียก " นายอำเภอ" ว่า "หัวหน้าเขต" และต่อมาในปี พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครได้กำหนดมี "สำนักงานเขต" เป็นส่วนราชการของกรุงเทพมหานครโดยเปลี่ยนชื่อ "หัวหน้าเขต" เป็น "ผู้อำนวยการเขต"

จำนวนประชากร พื้นที่การปกครอง
เดิมพื้นที่การปกครองของเขตบางกะปิ แบ่งออกเป็น 8 แขวง ประกอบด้วย แขวงลาดพร้าว แขวง หัวหมาก แขวงคลองจั่น แขวงวังทองหลาง แขวงคลองกุ่ม แขวงสะพานสูง แขวงคันนายาว แขวงจรเข้บัว ซึ่งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกแขวงยกเว้นแขวงหัวหมาก
ต่อมาในปี 2532 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 กันยายน 2532 เรื่องเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกะปิ ได้ตั้งเขตลาดพร้าว และบึงกุ่ม ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2540 เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกะปิ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 โดยจัดตั้งเขตวังทองหลาง เขตสะพานสูง แยกออกจากเขตบางกะปิ ดังนั้นในปัจจุบันเขตบางกะปิจึงเหลือพื้นที่ในการปกครองเพียง 2 แขวง คือ
1. แขวงคลองจั่น (พื้นที่ 12.700 ตารางกิโลเมตร)
2. แขวงหัวหมาก (พื้นที่ 15.823 ตารางกิโลเมตร)
พื้นที่รวม 28.523 ตารางกิโลเมตร
ประชากรเขตบางกะปิโดยทั่วไป นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่น ๆ

จำนวนประชากร ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546
เขตบางกะปิมีประชากรทั้งสิ้น 147,856 คน
แขวงคลองจั่น 86,813 คน
แขวงหัวหมาก 61,043 คน
บ้านเรือน จำนวน 70,100 หลัง


สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม
สภาพทางสังคมของเขตบางกะปิ ประกอบด้วยศูนย์การค้าสำคัญ ๆ ตลาดสดเช่น ตลาดบางกะปิ 1,2,3 ตลาดสดแฮปปี้แลนด์ เป็นต้น สถานประกอบการ โรงแรม โรงงาน โรงภาพยนตร์ หมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ ประกอบด้วยชุมชนจำนวน 18 ชุมชน ซึ่งแบ่งตามลักษณะประเภทชุมชนคือ
ก. ประเภทชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านสินธร ชุมชนหมู่บ้าน กิตตินิเวศน์ ชุมชน
หมู่บ้าน 5 กะรัตวิลล่า ชุมชนหมู่บ้านศิขริน ชุมชนหมู่บ้านสวนสน
ข. ประเภทชุมชนเมือง ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านเทพทวี ชุมชนโครงการร่วมกันสร้าง ชุมชนสุขสันต์ 26
ง. ประเภทชุมชนชานเมืองได้แก่ ชุมชนสุขเจริญพัฒนา ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 8
จ. ประเภทชุมชนแออัดได้แก่ ชุมชนลำสาลี ชุมชนวังโสม ชุมชนเยรูซาเล็ม ชุมชน 101
บึงทองหลาง ชุมชนวัดกลาง ชุมชนคลองกะจะ ชุมชนวังใหญ่ ชุมชนสามัคคีพัฒนา