แหล่งสถานศึกษา

สภาพการจัดการศึกษา

สภาพทั่วไปของการจัดการศึกษาเขตบึงกุ่ม

                กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสของการเข้ารับการศึกษาสูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ การให้บริการทางการศึกษามีหลายระดับ  ซึ่งโรงเรียนในพื้นที่เขตบึงกุ่มมีหลายสังกัด  เช่น  กรุงเทพมหานคร  กระทรวงศึกษาธิการ  (กรมสามัญศึกษา  กรมอาชีวะ)  โรงเรียนเอกชน  จากสภาพทั่วไป  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  และกระทรวงศึกษาธิการ  มีนักเรียนเพิ่มขึ้นทึกปีการศึกษา  ทำให้ต้องรับนักเรียนจำนวนจำกัด  เนื่องจากสถานที่และบุคลากร  รวมถึงสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่เพียงพอกับความต้องการของ   ผู้ปกครองและนักเรียน  ปรกอบดับพื้นที่เขตบึงกุ่มแต่เดิมเป็นพื้นที่ของการทำเกษตรกรรม แต่ปัจจุบัน พื้นที่ดังกล่าวค่อยหดหายไป  กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนแออัดเกิดขึ้นมาก  ปัญหาต่าง ๆ จึงเกิดตามขึ้นมา  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำมาหากิน  เด็กเร่ร่อน  ยาเสพติด  อาชญากรรม  ทำให้การจัดการศึกษามีอุปสรรคพอสมควร

 

แนวทางในการพัฒนาการศึกษา

1.    เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน การปลูกฝัง   คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ให้มีความสามารถในการคิด การแก้ไขปัญหา การดำรงชีวิต และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2.       มุ่งพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน

3.       เร่งพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

4.       เร่งพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

5.       จัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา

6.       กระจายอำนาจและงบประมาณในการบริหารการศึกษาไปยังโรงเรียนให้มากที่สุด

 

โครงการเพื่อพัฒนาการศึกษา

1.       โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

2.       โครงการพัฒนาศูนย์วิชาการเขตบึงกุ่ม

3.       โครงการประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน

4.       โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

5.       โครงการพัฒนาครูต้นแบบปฏิรูปการศึกษา

6.       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การวิจัยในชั้นเรียน

7.       โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

8.       โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย

9.       โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นและครูดีเด่น

10.  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่5 (พ.ศ.2540- 2544) ที่สำนักการศึกษารับผิดชอบดำเนินการ

สถานศึกษาแบ่งตามระดับการศึกษา  ดังนี้

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร    จำนวน  8  แห่ง

1.       โรงเรียนคลองกุ่ม

2.       โรงเรียนพิชัยพัฒนา

3.       โรงเรียนประภาสวิทยา

4.       โรงเรียนวัดบางเตย

5.       โรงเรียนคลองลำเจียก

6.       โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์

7.       โรงเรียนวัดนวลจันทร์

8.       โรงเรียนวัดพิชัย

โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา    จำนวน  3  แห่ง

1.       โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์  สิงห์เสนี)

2. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร

3.       โรงเรียนบางกะปิ  สุขุมนวพันธุ์อุปถัมภ์

โรงเรียนสังกัดกรมอาชีวศึกษา    จำนวน  1  แห่ง

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

โรงเรียนเอกชน

1.       โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนา

2.       โรงเรียนอนุบาลสายสุดา

3.       โรงเรียนอนุบาลแก้วฤทัย

4.       โรงเรียนอนุบาลมารีนิรมล

5.       โรงเรียนอนุบาลจิราวิทย์

6.       โรงเรียนอนุบาลณฤดี

7.       โรงเรียนอนุบาลรังรอง

8.       โรงเรียนอนุบาลเครือคล้าย

9.       โรงเรียนอนุบาลลูกหนู

10.    โรงเรียนชินวร

11.    โรงเรียนสายอักษร

12.    โรงเรียนเบญจมินทร์

13.    โรงเรียนโสมาภา 2

14. โรงเรียนปัฐวิกรณ์วิทยา

15.    โรงเรียนภัสสรานุบาล

16.    โรงเรียนพระนครบริหารธุรกิจ