ศาสนสถาน

วัดเสมียนนารี
ที่ตั้ง 32 หมู่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักรโทร. 580-6465

ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2400 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เหตุที่ได้รับการขนานนามว่า "วัดเสมียนนารี" เนื่องจากผู้ริเริ่มคือสุภาพสตรีชาววังมีตำแหน่งเป็น เสมียนพระคลังข้างที่ คือ "ท่านเสมียนขำ" และธิดา คือ "คุณท้าวภัณฑสารนุรักษ์" เป็นผู้สร้างและอุปถัมภ์บำรุงมาโดยตลอดอีกหลายสิบปีต่อมาได้มีการก่อสร้างอุโบสถถาวรขึ้นสวยงามตามแบบศิลปกรรมไทยโดย "หลวงพ่อปั้น" และในปี พ.ศ. 2524 พระครูอุทัยธรรมรัตน์เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและญาติโยมได้ก่อสร้างอุโบสถขึ้นอึกหลังหนึ่งเป็นทรงไทยมีลวดลายปูนปั้นหน้าบัน ซุ้มประตู หน้าต่าง เสา ช่อฟ้า ใบระกาลงรักปิดทองภายในโรงอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นภาพพุทธประวัติทศชาติบารมีประเพณีสิบสองเดือน ฯลฯ บานประตู หน้าต่าง แกะสลักวิจิตรตระการตา ด้านบนเขียนเป็นลายเฟื่องและเป็นที่ประดิษฐาน "พระศรีศากยะพุทธวงศ์ มุนี ประธาน" พร้อมทั้งพระอัครสาวกด้านหน้าอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางถวายเนตรด้านหลังประดิษฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ ในปี พ.ศ. 2531 ได้รับการยกย่องจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของกรุงเทพมหานคร และในปี พ.ศ. 2537 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสนามสอบนักธรรมสนามหลวง และเป็นสถานที่อบรมเสริมความรู พระนวกภูมิ (พระบวชใหม่) ของคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน - จตุจักร เป็นหน่วยอบรมที่ 25 ปัจจุบันวัดเสมียนนารี มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศมาเยี่ยมชมอุโบสถและนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคลทุกวัน

วัดเทวสุนทร
ที่ตั้ง 1 หมู่ 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว จตุจักรโทร. 589-4840

เดิมชาวบ้านนิยมเรียกชื่อวัดนี้ว่า "วัดสี่แยก" สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพุทธศาสนิกชนท่านหนึ่งชื่อ "นายนาค" ได้อุทิศที่นาของตนประมาณ 10 ไร่ ซึ่งอยู่ใกล้ 4 แยกคลองบางเขน ได้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้น และได้มีขุนนางผู้ใหญ่ คือ พระเทพประชุม (พุ่ม) กับภรรยา ชื่อ คุณหญิงสุ่น ได้สร้างอุโบสถขึ้น และเปลี่ยนนามวัดใหม่ว่า "วัดสุนทริการาม" จนในปี พ.ศ. 2445 ได้มีการเปลี่ยนแปลงนามวัดอีกครั้งให้ชื่อว่า "วัดเทวสุนทร" อุโบสถวัดเทวสุนทรได้สร้างครั้งแรก ปีพ.ศ. 2426 ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ. 2461 ครั้งที่ 3 ปีพ.ศ. 2522
แหล่งการคมนาคม