ข้อมูลทั่วไปเขตลาดพร้าว
คำขวัญเขตลาดพร้าว
แผนที่เขตลาดพร้าว
ประวัติความเป็นมา

             สำนักงานเขตลาดพร้าวได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักงานเขตอย่างเป็นทางการเมื่อได้มีการแยกพื้นที่ปกครอง
ออกมาจากเขตบางกะปิเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2532 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่เขตบางกะปิ และตั้งเขตลาดพร้าว และเขตบึงกุ่ม ลงวันที่ 4 กันยายน 2532 มีเนื้อที่ 30.476
ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 แขวง คือ แขวงลาดพร้าว และแขวงจรเข้บัว มีนายชาญชัย
โรหิตศิริ เป็นผู้อำนวยการเขตคนแรกเดิมตัวอาคารที่ทำการสำนักงานเขตลาดพร้าวเป็นตึก 2 ชั้น อยู่ในที่ดิน
ซึ่งนายอุดม รุ่งโรจน์ธนกุล เป็นผู้บริจาค รวมเนื้อที่ 3 ไร่ 19 ตารางวา ต่อมาสถานที่คับแคบ
ไม่สะดวกแก่การปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน จึงได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานเขตขึ้นใหม
ในพื้นที่เดียวกัน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2534 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2535 ทำพิธีเปิดอาคาร
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2535 เป็นอาคาร 31.80 X 103.35 เมตร สูง 10 ชั้น ใช้
งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 76,350,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ 8 ถนนนาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230ต่อมากรุงเทพมหานครมีนโยบายปรับเปลี่ยนพื้นที่
และตั้งเขตใหม่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2540 เขตลาดพร้าวจึงเหลือเนื้อที่
21.062 ตารางกิโลเมตร จากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตามคำสั่ง ดังกล่าว ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ซอยแยกจากซอยสงเคราะห์ เขตวังทองหลาง พื้นที่ประมาณ 0.3 ตารางกิโลเมตร ไม่ได้รับความสะดวก
ในการเดินทางไปติดต่อราชการกับสำนักงานเขตวังทองหลาง ดังนั้นเพื่อความ เหมาะสมและอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชน จึงให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตลาดพร้าวและเขตวังทองหลาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2545 โดยให้มีผลตามประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2545 ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมดรวม
21.362 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้ง

       ปัจจุบันสำนักงานเขตลาดพร้าว ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ 8 ถนนนาคนิวาส ซอยลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 มีพื้นที่ทั้งหมด 21.362 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวัน
ออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร

สภาพภูมิประเทศ

เขตลาดพร้าวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร  มีอาณาเขตดังนี้

                ทิศเหนือ                ติดต่อกับเขตบางเขนโดยมีคลองหลุมไผ่  คลองสามขา  คลองโคกคราม 
                                             เป็นเส้นกำหนดแบ่งเขต  จนถึงริมตลิ่งฝั่งตรงข้าม

                ทิศตะวันออก      

ติดต่อกับเขตบึงกุ่ม  เขตบางกะปิ  เขตวังทองหลางมีถนนประดิษฐ์มนูธรรม เป็นเส้นกำหนดแบ่งเขต 
เริ่มตั้งแต่ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ตัดกับคลองตาเร่งฝั่งตะวันออก  โดยมีผิวการจราจรของถนน
ประดิษฐ์มนูธรรมขาเข้าจรดขอบฟุตบาทฝั่งตะวันออกอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต
ลาดพร้าว  เรื่อยไปจนถึงแนวซอยสังคมสงเคราะห์

                ทิศใต้                     

ติดต่อกับเขตวังทองหลาง เขตห้วยขวางโดยมีซอยสังคมสงเคราะห์เป็นเส้นกำหนดแบ่งเขตตั้งแต่
ริมฟุตบาทฝั่งตะวันออกของถนนประดิษฐ์มนูธรรมข้ามถนนประดิษฐ์มนูธรรมเข้าซอยสังคมสงเคราะห์ ฝั่งด้านเหนือของซอย(ผิวทางจราจรอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตวังทองหลาง) 
เรื่อยไปจนจรดซอยบรรจบกับคลองทรงกระเทียมฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตก ตามแนวคลองทรง
กระเทียมฝั่งเหนือบรรจบกับคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันออก

                ทิศตะวันตก         

                                                 ติดกับเขตจตุจักร  เริ่มตั้งแต่ปากคลองทรงกระเทียมฝั่งเหนือ 
                                                (ใกล้สะพานข้ามคลองลาดพร้าวภายในวัดลาพร้าว)    
                                                 เลียบชายคลองลาดพร้าวฝั่งตะวันออกขึ้นไปทางทิศเหนือจรดปากคลองหลุมไผฝั่งเหนือ

 วัด           จำนวน  4  วัด

ลำดับที่

ชื่อวัด

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

1

วัดลาดพร้าว

ถนนสุขาภิบาล – วังหิน

0-2513-2387

0-2530-4465

2

วัดลาดปลาเค้า

ถนนลาดปลาเค้า

0-2570-6853

3

วัดสาครสุ่นประชาสวรรค์

ถนนสุคนธสวัสดิ์

0-2570-9862

0-2570-9276

4

วัดสิริกมลาวาส

(วัดใหม่เสนาฯ)

ถนนสุขาภิบาล - วังหิน

0-2570-8193

0-2570-8027

 โรงพยาบาล  และสาธารณสุข                จำนวน  5  แห่ง

ลำดับที่

ชื่อสถานพยาบาล

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์

1

โรงพยาบาลสยาม

ถนนโชคชัย 4

0-2514-2273-5

2

โรงพยาบาลเสนาเวชาการ

ซอยเสนานิคม 1

0-2570-1318

3

ศูนย์ฯ 15  สาขาธนะธีระพงษ์

ถนนสุคนธสวัสดิ์

0-2570-9920

4

ศูนย์ฯ 56  สาขาจระเข้บัว

ถนนลาดปลาเค้า

0-2570-7971

5

ศูนย์ฯ 56  สาขาจันทร์ทองอินทร์  ดวงเด่น

หมู่บ้านนิเวศน์  โครงการ 2

0-2510-4955

  ตลาด      จำนวน  5  แห่ง

ลำดับที่

ชื่อตลาด

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์

1

เสนานิเวศน์

83  ม.8  ซ.เสนานิคม  แขวงจรเข้บัว

0-2578-1367

2

บัวพัฒนา

17/8  ม.7 ถนนลาดปลาเค้า  แขวงจรเข้บัว

0-2570-7823

3

วังหินยิ่งเจริญ

13/6  ถ.สุขาภิบาล 1  แขวงลาดพร้าว

0-2570-4088

4

ฉัตรสาคร

13/1  เสนานิคม 1  แขวงลาดพร้าว

0-2570-5838

5

พรเจริญ

ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม  แขวงลาดพร้าว

 

 

                 ธนาคาร              จำนวน  12  แห่ง

ลำดับที่

ชื่อธนาคาร

สาขา

สถานที่ตั้ง

โทรศัพท์

 

แขวงลาดพร้าว

 

 

 

1

ธ.ไทยพาณิชย์

เสนานิคม

17/713  ม.11  ซ.เสนานิคม 1

 

2

ธ.ทหารไทย

เสนานิคม

99/164  ม.11  ซ.เสนานิคม 1

0-2942-1016

3

ธ.กรุงศรีอยุธยา

สี่แยกวังหิน

6/15-16  ม.11  ถ.สุขาภิบาล-วังหิน

0-2570-5584-7

4

ธ.กรุงศรีอยุธยา

โชคชัย 4

22/329  ม.13  ถ.โชคชัย 4

0-2530-2959

5

ธ.กรุงไทย

โชคชัย 4

1/443-4  ม.10  ถ.โชคชัย 4

0-2530-3616

6

ธ.กรุงเทพ

โชคชัย 4

1/439-441  ม.10  ถ.โชคชัย 4

0-2230-1742

7

ธ.นครหลวงไทย

โชคชัย 4

23/224-7  ม.13  ถ.โชคชัย 4

0-2931-0895-7

8

ธ.ไทยพาณิชย์

โชคชัย 4

39/523  ม.13  ถ.โชคชัย 4

0-2544-2513

9

ธ.กสิกรไทย

สี่แยกวังหิน

29/54  ม.11  ถ.ลาดปลาเค้า

0-2940-4824-33

10

ธ.กรุงเทพ

เทสโกโลตัส

14/2  ม.8  ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม

 

 

แขวงจรเข้บัว

 

 

 

11

ธ.กรุงไทย

ลาดปลาเค้า

1/27  ม.4  ถ.ลาดปลาเค้า

0-2570-7116-7

12

ธ.กรุงเทพ

ลาดปลาเค้า

11/46  ถ.ลาดปลาเค้า

0-2940-3350

          สถานที่ราชการอื่น ๆ

ลำดับที่

ชื่อสถานที่

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

1

ที่ทำการแผนก 5  กองกำกับการ 2 

กองปราบปราม

ถนนโชคชัย 4

0-2514-0029

0-2538-1956

2

การไฟฟ้านครหลวงบางกะปิ 

สาขาลาดพร้าว

49/68  หมู่บ้านกฤติกร

ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว

0-2539-0729

0-2530-6698

3

ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมาก

14/100  ถนนสุขาภิบาล-วังหิน

0-2931-7581-4

4

ศูนย์สงเคราะห์ผู้ประสบภัยภาคกลาง

3/14  ม. 6  ถนนโยธินพัฒนา

แขวงลาดพร้าว

0-2539-1992

0-2539-1996

5

ที่ทำการชุมสายโทรศัพท์  เสนานิคม

หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ1