วันพฤหัส ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559
 
Header ARIT
Untitled Document
ฐานข้อมูลออนไลน์
ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (TDC)
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Opac)
สหบรรณานุกรม (Union Catalog)
 
หนังสือ/สื่อโสตทัศน์
วารสาร
เปิดดูมากที่สุด (Top View)
ใช้งานมากที่สุด (Top Pick)
แนะนำให้อ่าน (Librarian suggest)
 
วิทยานิพนธ์และงานวิจัย มจษ.
 
แนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด
บริการยืมต่อหนังสือด้วยตนเอง
บริการอื่นๆ
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้กฏหมาย
ห้องสมุดออนไลน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
พจนานกรมออนไลน
 
ภาคเรียนปกติ
จันทร์-พฤหัส   07.30 - 19.00 น.
ศุกร์             07.30 - 16.30 น.
อาทิตย์         09.00 - 16.30 น.
ภาคเรียนฤดูร้อน
จันทร์-พฤหัส   08.30 - 19.00 น.
ศุกร์             08.30 - 16.30 น.
อาทิตย์         09.00 - 16.30 น.
ปิดภาคเรียน
จันทร์-ศุกร์   08.30 - 16.30 น
เสาร์-อาทิตย์     ปิดบริการ
(วันหยุดตามประกาศทางราชการ)


แฟนเพจสำนักวิทยบริการฯ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
Search สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด : Home หน้าหลัก OPAC Member สมาชิก
ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการหนังสือเร่งด่วน ปีการศึกษา 2558
  การให้บริการหนังสือเร่งด่วน งานห้องสมุดสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 
 
  ข่าว ภาพกิจกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
  พิธีถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
  ต้อนรับคณะทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
  พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ ๗๐ ปี
  ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล
  ภาพบรรยากาศกิจกรรม "มหาสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย"
  คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมห้องอาเซียน
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร
  คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เดินทางมาศึกษาดูงานระบบ MIS
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้น
  ยินดีต้อนรับคณาจารย์ทุกท่าน อบรมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงาน"Microsoft 2016 & office 365"
  ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รับรางวัล IPv6 Award
  พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559
  ข่าว ภาพกิจกรรม ย้อนหลัง
 
E-Library App
Designed by Kiadtipong Y. Maintained by Suphawan Y.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
arit@chandra.ac.th fax.02-5136784

Untitled Document
Quick Search
สารคดี ภาพยนตร์ เทปข่าวจันทรเกษม LiveTV สารคดี
 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม สำนักวิทยบริการฯ
 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
webmail
 
 
TSI e-Learning Thai Capital Market
 
 
 
 
 
joomla and drupal websites counter
start counter 06/08/2014
 

ภาพยนตร์ เทปข่าวจันทรเกษม LiveTV สารคดี