Video on Demand
How to play
Download player
eBooks [Full text]
Link.................................
 
Welcome

บริการ Video on Demand หรือบริการเรียกชมสื่อวิดิเทัศน์ ผ่านระบบเครือข่าย on-line ผ่านทาง internet browser
ซึ่งต้องติดตั้ง Windows media player หรือ Browser plugin ใด ๆ ก็ตามที่รองรับ Video streaming แบบ
Windows media server

Search for media
คำค้น
ค้นจาก
 
Note
  • วิดิทัศน์นี้อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ตัวอย่างหรือทั้งหมด ตามแต่จะได้รับลิขสิทธิ์
  • แม่ข่ายจะรองรับบริการจากลูกข่ายเพียง 50 ลูกข่ายต่อช่วงเวลาเท่านั้น
  • ห้ามนำสื่อที่ชมไปทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ผลลัพท์จากการค้นจะปรากฏที่นี่(Search Result)
ลำดับ ชื่อเรื่อง รายละเอียด : เรื่องย่อ Click ชม
1พรรคการเมื่องกับการเมืองไทย ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ความสำคัญบทบาทหน้าที่ของพรรคการเมืองไทย ประเภท สารคดี
PLAY
2industrial เกี่ยวกับ industrial ประเภท สารคดีPLAY
3พรรคประชาธิปัตย์พบประชาชน การอภิปรายไม่ไว้วางใจการทำงานของรัฐบาลในเรื่องการทุจริตในเรื่องต่างๆ และการทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกของตน
ประเภท สารคดี
PLAY
4บทความรัฐธรรมนูญ การเรียกร้องรัฐธรรมนูญ และเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2506,เหตุกาณ์ 14 ตุลาคม 2514ของนักศึกษา ประเภท สารคดีPLAY
5โลกสีนำเงิน บ้านเชียง จ.อุดรธานี บ้านเชียงกับกับความลึกลับของหลุมฝังศพ ภาชนะดินเผาหม้อเขียนสีในประเพณีฝังศพของคนบ้านเชียง ประเภท สารคดีPLAY
6โลกสีนำเงิน ศึกษาภาพเขียนและจิตรกรรมฝาผนังที่สะท้อนเล่าเรื่องราวในอดีตในสมัยต่างๆกันภาพวาดฝาผนังในพุทธศาสนสถาน ประเภท สารคดีPLAY
7การคิดค้นการวิจัย ความหมายของการวิจัย องค์ประกอบของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย สิ่งสำคัญต่างๆในการวิจัย รายงานการวิจัย โครงสร้างรายงานการวจัย ประเภท สารคดีPLAY
8ภาษาไทย การพูดจาภาษาไทย ความหมายของคำภาษาไทยในอดีต สัมภาษณ์นักประพันธ์ว.วินิจฉัยกุล คุณค่าของภาษา ประเภท สื่อการเรียนการสอนPLAY
9ภาษาไทย พัฒนาการทางภาษา ที่มาของภาษาวัยรุ่นการใช้ภาษาให้ถูกกาลเทศะ การบัญญัติศัพท์ ประเภท สื่อการเรียนการสอนPLAY
10ภาษาไทย ทักษะการผันเสียงวรรณยุกต์ คำไทยควรใช้ให้ถูกความหมาย ประเภท สื่อการเรียนการสอนPLAY
11ภาษาไทย การแต่งกลอนเปล่า,การแต่งฉันท์ลักษณ์ไทย คำไทยใช้ให้ถูกความ สำบัดสำนวณ ประเภท สื่อการเรียนการสอนPLAY
12ภาษาไทย การใช้ภาษาในการ์ตูน วิธีการเลือกอ่านการ์ตูน ภาษาในประชาชนระดับต่างๆ ประเภท สื่อการเรียนการสอนPLAY
13สำนักงานปฏิรูการศึกษา ความจำเป็นในการปฏิรูปการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานค
ระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและการบริหารงานการศึกษาในระดับต่างๆ การพัฒนาครูผู้สอนในสถานศึกษา ประเภท สารคดี
PLAY
14สำนักงานปฏิรูการศึกษา การปฏิรูการศึกษาตามภารกิจสปศ. การพัฒนาพลังปัญญาทางสังคม การพัฒนาการศึกษา ประเภท สารคดีPLAY
15การปฏิรูการศึกษา หลักสูตการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงสร้างหลักสูตการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดมุ่งหมายของการพัฒนาหลักสูตการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา การบริหารการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท สารคดีPLAY
16โครโมโซมกับเพศของมนุษย์ สิ่งที่กำหนดเพศของมนุษย์ คือ โครโมโซม ภายในมี cell ภายในทำงานอย่างเป็นระบบมี Nucleus โครงสร้างเป็นแท่งเรียกว่า Chromosome จะเห็นได้ขณะcellแบ่งตัวMitosis โครโมโซมประกอบด้วย Chromatid และChromatid มีCentromereติดกันโครงสร้างประกอบด้วยสาร DNA RNA Protein DNAประกอบด้วยGene ของสิ่งมีชีวิต คนมีโครโมโซม 46 แท่ง ชายมีXYและผู้หญิงมีXXนี้คือตัวกำหนดเพศ
ประเภท สื่อการเรียนการสอน
PLAY
17การปฏิรูการศึกษา การจัดการการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการการเรียนรู้ในโรงเรียน การจัดการการรียนรู้แบบบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ การเขียนหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประเภท สารคดีPLAY
18หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มโนทัศน์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาวะ องค์ประกิบของสุขภาวะ การจัดการหน่วยการเรียนรู้ การประเมินผลสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท สารคดีPLAY
19ละครเพื่อการเสริมสร้างเจตคติและพฤติกรรมเ แอนเป็นเด็กเสริฟมีความต้องการของฟุ้มเฟ้อและไปเจอเพื้อนทำงานขายบริก ประเภท สารคดีPLAY
20กินอยู่อย่างชีวจิต รายการสัมพาส ดร.สาทิส อินทร์กำแหง
โดยสุธิชัย หยุ่น
ชืวจิตมีประโยชน์มากทางด้านการดำรงค์ชีวิตของมนุษย์ การกินอยู่อย่างธรรมชาติของชีวจิตทำให้เห็นได้ว่าร่างกายมนุษย์ไม่ได้สร้างไว้ให้รับประทานเนื้อดังนั้นการรับประทานเนื้อและสารเคมีต่างๆทำให้เกิดการเจ็บป่วยต่างตามมารวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆอีกด้วย ทั้งปัจจุบันพบว่าชีวจิตยังสามารถรักษาโรคต่างๆได้อย่างโรคที่ร้ายแรงรักษาไม่หายอย่างมะเร็ง ด้วยการแพทย์แบบผสมผสาน แนวธรรมชาติ การทำสมาธิ หัวใจของชีวจิตคือ"ภูมิชีวิต"สร้างภูคุ้มกันทำให้ร่างกายแข็งแรง ระบบป้องกันภัยของร่างกาย ประเภท สารคดี
PLAY
Backเลือกหน้าNext
..............................................................................
Page compose by Kiadtipong Yord.

CRU-VOD Version 1.0 Power by PHP 4.0 integrated with mySQL Database.
...........................................................