มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop 2020 เพื่อการบริหารและการใช้ประโยชน์สำหรับประชาชน และเครือข่ายราชภัฏ ครั้งที่ 1
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรม "การจัดการความรู้ "(KM) เรื่องการใช้ Google calendar ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาและวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านไอที เรื่อง "การใช้งาน Office 365" วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2953 อาคาร 29
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาและวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านไอที เรื่อง "การใช้โปรแกรม Excel ขั้นสูง" วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2953 อาคาร 29
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาและวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านไอที เรื่อง "การสร้างปฏิทินนัดหมายผ่าน Google Calendar" วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2953 อาคาร 29
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาและวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านไอที เรื่อง "การประยุกต์ใช้งานจาก Google Forms" รุ่นที่ 1 วันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2953 อาคาร 29
เปิดให้บริการแล้ว งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูล และโปรแกรมพื้นฐานสำหรับนักศึกษา ณ อาคาร 29 ชั้น 1
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม “การใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์” (E-Meeting) เพื่อลดการใช้กระดาษและก้าวไปสู่ SMART CRU เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครบรอบ 78 ปี วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2951 อาคาร 29
พิธีมอบเกียรติบัตร วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรตามโครงการสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านไอทีสำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 IC3 Digital Literacy Certification หลักสูตร วิชา "Living Online" วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2953 อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์พิมลรัตน์ วนสัณฑ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (IC3 Digital Literal Certification) “การใช้งานอินเตอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online)”รุ่นที่ 3 วันที่ 03 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2951 อาคาร 29
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (IC3 Digital Literal Certification) “การใช้งานอินเตอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online)”รุ่นที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2944 อาคาร 29
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (IC3 Digital Literal Certification) “การใช้งานอินเตอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online)” รุ่นที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2944 อาคาร 29
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานเครื่องมือออนไลน์ สนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป WordPress" วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29
4 พฤษภาคม 2561 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมวิทยสภา 1
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเว็บไซต์ด้วยเว็บสำเร็จรูป Joomla" ให้แก่บุคลากร วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2953 อาคาร 29
27 มีนาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรการและงานส่วนบุคคล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป WordPress เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2938 อาคาร 29
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำผังงาน FLOWCHART วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29

หน้าหลัก