Cart

ศึกษาดูงาน "ห้องสมุดสีเขียว" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

>>บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมร่วมสัมมนาศึกษาดูงาน "ห้องสมุดสีเขียว" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วันที่ 12-14 มิถุนายน 2562

Friday, 13 December 2019