Cart

"รั้วล้อมสวน" GREEN ARIT PROJECT

>>บุคลากรสำนักวิทยริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้และจัดทำรั้วรอบบริเวณสวนด้านข้างสำนักวิทยบริการฯ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม "GREEN ARIT PROJECT" วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563

Monday, 03 February 2020