Loading...

ตรวจสอบผลคะแนน

การฝึกอบรมและทดสอบทักษะ ความสามารถการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ตามมาตรฐาน IC3 บุคลากร

กรอกชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)