ข่าวประชาสัมพันธ์

  เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคการตรวจสอบฐานข้อมูล ระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
  การแนะนำและสาธิตการใช้งานชุดอุปกรณ์ Video Conference Logitech เพื่อการสอนหรือประชุมออนไลน์
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 17)
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 16)
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 15)
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 13)
  รายการหนังสือค้างส่งของนักศึกษา เกินเวลาที่กำหนด
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 12)
  ตรวจสอบผลคะแนนการฝึกอบรมและทดสอบทักษะความสามารถการใช้ดิจิทัลตามมาตรฐาน IC3 นักศึกษา
  บริการงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ออนไลน์
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 11)
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 10)
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 9)
  กำหนดการทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
  สำนักวิทยบริการฯ จัดโปรฯ "กันยา ลดค่าปรับ" เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  แนวปฏิบัติการใช้ห้อง Study Room สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ขั้นตอนการลงทะเบียน CRU iSmart WiFi
  ค้นหา E-mail นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  ประกาศ เรื่อง "งดให้บริการบุคคลภายนอก" ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7)
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6)
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับบริการ/ขอรหัสผ่านใหม่ CRU google Mail (สำหรับนักศึกษา)
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5)
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและวัดระดับความรู้ความสามารถทางไอที หลักสูตร ( IC3 Digital literacy Certification)
  เชิญร่วมงาน ARIT FAIR 2020 "ภารกิจสีเขียว GREEN MISSION"
  รายชื่อนักศึกษาคะแนนสูงสุด 12 ลำดับ โครงการสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านไอที (IC3)
   3 ข้อควรรู้เกี่ยวกับค่าปรับห้องสมุด
  แจ้งเพื่อทราบ!!! สำหรับนักศึกษาเมื่อมาใช้ห้อง Study Room (ห้องศึกษาค้นคว้า)
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านไอที (IC3) ปีการศึกษา 2562
  สำนักวิทยบริการฯ จัดโปรฯ "กันยา ลดค่าปรับ" เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 79 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  Library Tour เที่ยวท่อง...ห้องสมุด
  ภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม QA DAY
  การเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อสาธารณะ
  กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
  สำนักวิทยบริการฯ ปิดทำการ ระหว่าง วันที่ 12-14 มิถุนายน 2562
  "ใจดีให้ยืม...น๊านนาน" งานวิทยบริการจัดให้ !! สำหรับนักศึกษาภาคปกติในช่วงปิดเทอม ยืม 15 พ.ค. 62-คืน 15 ส.ค. 62
  อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม
  เชิญร่วมงาน ARIT FAIR "ENERGY AND ENVIRONMENT SAVING"

>>ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

Enter your text here