บริการยืมต่อด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต (Online Renewal Service)

ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ภายใต้ เงื่อนไขดังนี้

  1. ยืมต่อล่วงหน้าก่อนถึงวันกำหนดส่ง 1 วันหรือวันที่ครบกำหนดส่ง และไม่มีผู้จองหนังสือเล่มนั้นๆ
  2. ยืมต่อได้ 1 ครั้ง ต่อรายการ
  3. รายการที่ เกินกำหนดส่ง จะยืมต่อไม่ได้

ดาวน์โหลดคู่มือบริการยืมต่อด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่นี่


ท่านสามารถเข้ายืมต่อได้ที่นี่ http://opac.chandra.ac.th

Enter your text here