ติดต่อ 

0 2942 5800 ต่อ 2916,2917,2919,2920 

 E-mail: lc_chandra@hotmail.com, languagecenter@chandra.ac.th

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา:
"ภาษาดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา"


วิสัยทัศน์:
"มุ่งส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถด้านภาษา เพื่อการดำลงชีพอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม"


พันธกิจ:
1. บริการวิชาการด้านภาษาและส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ดี มีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม
2. จัดทำแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

Designed and developed by: sangsan.k