ARIT

Academic Resource and Information Technology. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระเบียบการใช้บริการ

    สำนักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่จัดหา คือจัดซื้อและผลิตสื่อสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบระบบสื่อสารสนเทศ และการนำเสนอสารสนเทศรวมทั้งนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อจัดบริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และชุมชนท้องถิ่น มีเส้นทางบริการ 3 เส้นทาง ได้แก่

1. ณ อาคารสำนักวิทยบริการฯ และอาคาร 29   
3. ข่ายสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด

เวลาทำการ ภาคเรียนปกติ
 จันทร์,พุธ,ศุกร์         08.00 - 16.30 น.
 อังคาร,พฤหัสฯ        08.00 - 19.30 น.
 อาทิตย์                 08.30 - 16.30 น.
เวลาทำการ ภาคเรียนฤดูร้อน
 จันทร์,พุธ,ศุกร์         08.30 - 16.30 น.
 อังคาร,พฤหัสฯ        08.30 - 19.30 น.
 อาทิตย์                 08.30 - 16.30 น.
เวลาทำการ ปิดภาคเรียน
 จันทร์-ศุกร์            08.30 - 16.30 น
 เสาร์-อาทิตย์          ปิดบริการ

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการ

1. นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ

2. บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งที่ขอใช้บริการ

การปฏิบัติตนในการเข้าใช้บริการ

1. แต่งกายสุภาพ ได้แก่    

    1.1 ชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย    

    1.2 ชุดทั่วไปให้สุภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยวเอวลอย และเสื้อกล้าม    

2. ฝากกระเป๋าไว้ที่จุดรับฝาก ส่วนของมีค่าให้นำติดตัวไปด้วย

3. ห้ามนำอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน    

4. ห้ามสูบบุหรี่ หรือสิ่งเสพติดทุกประเภท

5. เคารพต่อสถานที่ รักษามารยาท ความสงบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นที่รำคาญแก่ผู้อื่น

6. ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในส่วนบริการสำหรับนั่งอ่านหนังสือ

7. ไม่นำทรัพยากรสารสนเทศออกจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต

8. ไม่ขีด เขียน ฉีก ตัด พับ หรือทำให้เกิดความเสียหายด้วยประการใด ๆ แก่ทรัพยากรสารสนเทศ

9. ไม่กระทำการในเชิงชู้สาว หรือผิดศีลธรรม

10. เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ ในการใช้บริการให้สอบถามบุคลากร หรือผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

สิทธิ์การยืมทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท

ประเภทสมาชิก
 ประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศ
จำนวน
(เล่ม / เรื่อง)
จำนวนวัน
ค่าปรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
   บัณฑิตศึกษา
- หนังสือ
- สื่อโสตทัศนวัสดุ
(CD / VCD / DVD)
7
2
7
1
5 บาท / เล่ม / วัน
10 บาท / รายการ / วัน
นักศึกษาปริญญาโท
   นักศึกษาปริญญาเอก
- หนังสือ
- สื่อโสตทัศนวัสดุ
(CD / VCD / DVD)
10
12
14
1
5 บาท / เล่ม / วัน
10 บาท / รายการ / วัน
 อาจารย์ - หนังสือ
- สื่อโสตทัศนวัสดุ
(CD / VCD / DVD)
20
2
120
1
5 บาท / เล่ม / วัน
10 บาท / รายการ / วัน
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ / เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา - หนังสือ
- สื่อโสตทัศนวัสดุ
(CD / VCD / DVD)
10
2
30
1
5 บาท / เล่ม / วัน
10 บาท / รายการ / วัน

***หมายเหตุ เมื่อทรัพยากรสารสนเทศ ชำรุด เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือ สูญหาย ผู้ยืมต้องซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทเดิมมาทดแทน และเสียค่าดำเนินการ 30 บาท / เล่ม 

การขอใช้บริการอื่น ๆ

บริการอินเทอร์เน็ต
   (ติดต่อเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 6)
- รายบุคคลครั้งละ 2 ชั่วโมงง
บริการชมสื่อมัลติมีเดีย
   (ติดต่อเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 6)
- รายบุคคล
- รายกลุ่ม 5-15 คน ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 บริการห้อง Sound on Demand
   (ติดต่อเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 6)
- รายกลุ่ม ครั้งละ 2-10 คน (จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)
ใช้บริการครั้งละ 1 ชั่วโมง
บริการห้องประชุม
   (ติดต่องานบริหารจัดการ ชั้น 7)
- ติดต่อขอใช้บริการที่งานบริหารจัดการชั้น 7
  (จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)
บริการห้องวิทยมัลติมีเดีย
   (ติดต่องานบริหารจัดการ ชั้น 7)
- จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

 

Designed and developed by : Suphawan Yamprayoon. Maintained by : Sangsan Kaewnor , Arit @CRU