ARIT

Academic Resource and Information Technology. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระเบียบการใช้บริการ

    สำนักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่จัดหา คือจัดซื้อและผลิตสื่อสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบระบบสื่อสารสนเทศ และการนำเสนอสารสนเทศรวมทั้งนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อจัดบริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และชุมชนท้องถิ่น มีเส้นทางบริการ 3 เส้นทาง ได้แก่

1. ณ อาคารสำนักวิทยบริการฯ และอาคาร 29   
3. ข่ายสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด

เวลาทำการ ภาคเรียนปกติ
 จันทร์-พฤหัส   08.00 - 19.30 น.
 ศุกร์             08.00 - 16.30 น.
 อาทิตย์         08.30 - 16.30 น.
เวลาทำการ ภาคเรียนฤดูร้อน
 จันทร์-พฤหัส   08.30 - 19.30 น.
 ศุกร์             08.30 - 16.30 น.
 อาทิตย์         08.30 - 16.30 น.
เวลาทำการ ปิดภาคเรียน
 จันทร์-ศุกร์   08.30 - 16.30 น
 เสาร์-อาทิตย์     ปิดบริการ

 

ผู้มีสิทธิรับบริการ

1. นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ

2. บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการฯ ทั้งนี้ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งที่ขอเข้าใช้บริการ

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ

1. บริการยืมสื่อสารสนเทศ   

    1.1 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ แจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   

    1.2 นักศึกษาให้แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้ง   

    1.3 ปฏิบัติตามข้อกำหนดการยืมสื่อสารสนเทศ   

    1.4 สงวนสิทธิ์การให้บริการแก่บุคคลภายนอก

2. บริการอื่น ๆ เช่น บริการอินเทอร์เน็ต บริการห้องประชุมฯ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักวิทยบริการฯ

ข้อกำหนดการบริการ

1. ข้อกำหนดการยืมสื่อสารสนเทศ

 
    หนังสือ
     วิดีโอ
      ซีดี
 นักศึกษาปริญญาตรี
5 เล่ม / 7 วัน 2 เรื่อง / 1 วัน 2 เรื่อง / 1 วัน
 บัณฑิตปริญญาโท, บัณฑิตประกาศนียบัตร 10 เล่ม / 14 วัน 2 เรื่อง / 1 วัน 2 เรื่อง / 1 วัน
 อาจารย์ 15 เล่ม / 120 วัน 2 เรื่อง / 1 วัน 2 เรื่อง / 1 วัน
 บุคลากรอื่น 5 เล่ม / 7 วัน 2 เรื่อง / 1 วัน 2 เรื่อง / 1 วัน

2. ข้อกำหนดการปรับเมื่อส่งคืนสื่อสารสนเทศเกินกำหนด

 หนังสือ
5 บาท / เล่ม / วัน
 วิดีโอ 10 บาท / เรื่อง / วัน
 ซีดี 10 บาท / เรื่อง / วัน

***หมายเหตุ ทำหาย/ชำรุด ต้องซื้อสื่อประเภทเดิมมาทดแทนพร้อมค่าดำเนินการ 30 บาท/เล่ม

3. ข้อกำหนดการบริการอื่น ๆ

 บริการอินเทอร์เน็ต (ติดต่อเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 6)
- รายบุคคล ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 บริการชมสื่อมัลติมีเดีย (ติดต่อเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 6) - รายบุคคล
- รายกลุ่ม 5 - 15 คน ครั้งละ 2 ชั่วโมง
 บริการห้อง Sound on Demand
   (ติดต่อเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 6)
- เป็นบริการเสรี ครั้งละ 2 - 10 คน (จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)
  ใช้บริการได้นาน 2 ชั่วโมง
 บริการห้องประชุม (ติดต่องานบริหารจัดการ ชั้น 7) - ติดต่อขอใช้บริการที่งานบริหารจัดการชั้น 7
  (จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)
 บริการจัดซื้อสื่อฯ - กลุ่มงานทรัพยากรสารสนเทศ
- ทาง http://arit.chandra.ac.th หัวข้อบริการ
- เสนอโดยตรงที่สำนักวิทยบริการฯ
 บริการห้องวิทยมัลติมีเดีย
   (ติดต่องานบริหารจัดการชั้น 7)
- จองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ตั้งแต่ 15 - 50 คน ครั้งละ 2 ชั่วโมง


4. ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ
   

    4.1 แต่งกายสุภาพ         

         - ชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ         

         - ชุดทั่วไปให้สุภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว และเสื้อกล้าม         

         - ไม่สวมรองเท้าแตะฟองน้ำ   

    4.2 ไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนอื่น   

    4.3 ไม่นำอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน   

    4.4 งดสูบบุหรี่   

    4.5 ฝากกระเป๋าไว้ที่ตู้รับฝาก ส่วนของมีค่าให้นำติดตัวไปด้วย   

    4.6 งดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในส่วนบริการให้อ่าน   

    4.7 ปฏิบัติผิดระเบียบจะถูกตักเตือนหรือลงโทษตามระเบียบของสำนักวิทยบริการฯ

Designed and developed by : Suphawan Yamprayoon. Maintained by : Sangsan Kaewnor , Arit @CRU