ARIT

Academic Resource and Information Technology. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรเเละภาระงาน

  ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 1700

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ หาจัตุรัส
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 1703

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ธนเชวงสกุล
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 1702

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. กำหนดนโยบาย วางแผน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน

   
  สำนักงานผู้อำนวยการ

  นายกฤษฎา  พูลยรัตน์  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 1701

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานบริหารทั่วไป
2. งานเลขานุการ
3. งานงบประมาณและการเงิน
4. งานพัสดุ
5. งานสารบรรณ
6. งานประชาสัมพันธ์
7. งานประกันคุณภาพ

  นางสาวดารัณ  ดอนหัวล่อ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 1706

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. วิเคราะห์ วางแผน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ
2. ประสานงาน วิเคราะห์โครงการให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา
   และแผนยุทธศาสตร์
3. จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
   ว่าด้วยการพัสดุ
4. ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลโครงการ
5. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
6. จัดประชุมเพื่อติดตามงานและสร้างความต่อเนื่องด้านนโยบายและแผน
7. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
8. รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงานร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน
   และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

  นางสาวอมิตา แสงงิ้ว   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 1705

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. จัดซื้อ - จัดจ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักวิทยบริการฯ
2. จัดซื้อ - จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา
3. ทำบัญชีควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4. จัดพิมพ์รายงานประจำปี, รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
5. แทงจำหน่ายครุภัณฑ์
6. ทำงานวิจัยของสำนักวิทยบริการฯ
7. ดูแลบำรุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ และอาคารสถานที่
8. ทำงานวิจัยของสำนักวิทยบริการฯ

  นางกันยารัตน์  ภาคาเขตร์   ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 2922

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. จัดทำทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ บริการเบิกจ่าย และตรวจสอบวัสดุคงเหลือ
2. การจัดทำรายงานการประชุม, การจัดประชุม, เดินเอกสาร, เชิญประชุมและงานเลขานุการ
3. ให้บริการ User & Password แก่นักศึกษา และให้บริการ Account Internet
4. รับแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสถาบันฯ และประสานงานกับฝ่ายเทคนิค
5. จัดทำบอร์ดเกี่ยวกับข่าวสารสนเทศประจำทุกสัปดาห์
6. ดูแลและให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
7. ให้บริการทำบัตรนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
8. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  นางสาวมาริษา พรมจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 1707

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. ลงรับหนังสือ - ส่งหนังสือในระบบ E-document
3. พิมพ์จดหมายตอบขอบคุณ
4. พิมพ์หนังสือราชการ ,บันทึกข้อความต่างๆ ,หนังสือเชิญประชุม ,ร่างเอกสารต่าง ๆ
5. จัดทำวาระการประชุมในระบบ E-meeting
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย
7. จัดทำสรุปวันลาของบุคลากรและสรุปการลงเวลาในเวลาและนอกเวลาของผู้บริหาร
8. ลงรายการวันประชุมของผู้บริหารในบอร์ดและลงใน google calendar แจ้งเตือนใน Line
9. ลงรับหนังสือภายนอก – ภายใน  ในระบบ E- document
10. เดินเอกสาร (รับ – ส่ง) ภายในมหาวิทยาลัย
11. ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   
  วิทยบริการ

  นางอัญชนา  พิศโสระ  ตำแหน่ง บรรณารักษ์
(หัวหน้างานวิทยบริการ)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 1719

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานวิเคราะห์ ป้อนข้อมูลเเละตรวจสอบเเก้ไขสื่อโสตทัศน์
2. งานวิเคราะห์ ป้อนข้อมูลเเละตรวจสอบเเก้ไขสิ่งพิมพ์รัฐบาล
3. งานวิเคราะห์ ป้อนข้อมูลเเละตรวจสอบเเก้ไขโครงงานนักศึกษา
4. งานคัดเลืิอกหนังสือเพื่อจำหน่ายออก
5. งานอบรมการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เเละ Web Opac
6. งานบริการตอบคำถามเเละเเนะนำการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
    เเละฐานข้อมูล Web Opac
7. งานประชาสัมพันธ์เเนะนำให้อ่าน/เเจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน Web Opac
8. งานดูเเล มอบหมาย ประสานงานเเละจัดทำโครงการต่างๆ ของงานวิทยบริการ
9. งานดูเเล นักศึกษาช่วยงานเเละนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
10. ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  นางสาวรัชนี  ตันพันเลิศ  ตำแหน่ง บรรณารักษ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 1704

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลงานบริการสื่อสารสนเทศ
2. จัดหาสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
3. สมัครและต่ออายุสมาชิกสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
4. จัดทำดรรชนีวารสาร
5. คัดเลือกและรวบรวมวารสารส่งเย็บเล่ม
6. บริการวารสารฉบับปัจจุบัน / ฉบับล่วงเวลา
7. บริการฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazine) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
8. บริการตอบคำถามเเละเเนะนำการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล Web Opac
9. ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  นางสาวรัตนาภรณ์  แสนดวง  ตำแหน่ง บรรณารักษ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 1704

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานวิเคราะห์หนังสือภาษาไทยเเละภาษาต่างประเทศ
2. งานวิเคราะห์หนังสือได้เปล่า
3. งานป้อนข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
4. งานตรวจสอบเเละเเก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ
5. งานบริการหนังสือเร่งด่วน
6. งานสหบรรณานุกรม (Union catalog)
7. งานลงทะเบียนหนังสือภาษาต่างประเทศ
8. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
9. ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  นางภูวรา  มัสตูล  ตำแหน่ง บรรณารักษ์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 1709

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานบริการ ยืม - คืนหนังสือ เเละห้องสัมมนากลุ่ม
2. งานตรวจสอบบวกเเถบเเม่เหล็กหนังสือที่รับคืนเเละจัดเรียงตามหมวดหมู่ขึ้นรถเข็น 
3. งานตรวจสอบรายการหนังสือใหม่ก่อนนำขึ้นชั้น 
4. งานดูเเล ตรวจสอบรายการค่าปรับประจำเดือน
5. งานบริการเพิ่มข้อมูลรหัสสมาชิกสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย 
6. งานบริการตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาเเละบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
7. งานดูเเล ตรวจสอบเเละทวงสื่อสารสนเทศค้างส่ง 
8. งานบริการตอบคำถามเเนะนำการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเเละการยืมต่อในฐานข้อมูล Web Opac 
9. ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  นางสาวภัสสร  เกตุบัวหลวงชัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์
E-mail : 
IP Phone : 1714

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานวิเคราะห์หนังสือภาษาไทยเเละภาษาต่างประเทศ
2. งานวิเคราะห์หนังสือได้เปล่า
3. งานป้อนข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์
4. งานตรวจสอบเเละเเก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ
5. งานลงทะเบียนหนังสือภาษาไทย
6. งานบริการหนังสือเร่งด่วน
7. ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  นางสาวศุภิสรา  พิทักษ์เทพสมบัติ  ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 1721

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. สังเคราะห์งานวิจัย 

2. ลงรายการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์งานวิจัยเเละวิทยานิพนธ์ของ มจษ. 
3. สเเกนงานวิจัยเเละวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม
4. วิเคราะห์เลขเรียกเเละบันทึกข้อมูลสิ่งพิมพ์รัฐบาลลงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
5. บริการช่วยการวิจัย 
6. บริการงานวิจัยเเละวิทยานิพนธ์
7. บริการตอบคำถามเเละช่วยการค้นคว้า
8. ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  นางสาวสมศรี  ถิ่นแสง  ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 1709

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานเทคนิคหนังสือ
    1.1 พิมพ์สันเเละพิมพ์บาร์โค้ด
    1.2 ติดสันเเละติดบาร์โค้ด
    1.3 เจาะ เย็บเเละทากาวหนังสือ
    1.4 ติดเเถบเเม่เหล็กหนังสือ
    1.5 ประทับตรา เเละติดใบกำหนดส่ง
2. งานตรวจสอบข้อมูลหนังสือจากฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติก่อนนำออกบริการ
3. งานบริการ ยืม - คืน สื่อโสตทัศน์ อินเตอร์เน็ต ห้องชมภาพยนตร์เเละห้องเสียงตามประสงค์
4. งานบริการรับคืนหนังสือเเละบริการผู้เข้าใช้ห้องสมุด
5. ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  นางสาวรภิตพร  เสตะปุระ  ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 1712

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานบริการ ยืม - คืนหนังสือ เเละห้องสัมมนากลุ่ม
2. งานตรวจสอบบวกเเถบเเม่เหล็กหนังสือที่รับคืนเเละจัดเรียงตามหมวดหมู่ขึ้นรถเข็น 
3. งานบริการรับฝากของ บริการตรวจผู้เข้า - ออก เเละรับคืนหนังสือที่เคาน์เตอร์ 1
4. งานบริการ ยืม - คืน สื่อโสตทัศน์ ห้องชมภาพยนตร์เเละห้องเสียงตามประสงค์
5. งานบริการคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต เเละเเนะนำการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของห้องสมุด 
6. งานดูเเล อ่านชั้น จัดชั้นหนังสือ เเละบริการตอบคำถามเเนะนำการค้นหาหนังสือบนชั้น
7. ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  นางสาวสุนทรี รักซ้อน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 1720

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานบริการ ยืม - คืนหนังสือ เเละห้องสัมมนากลุ่ม
2. งานตรวจสอบบวกเเถบเเม่เหล็กหนังสือที่รับคืนเเละจัดเรียงตามหมวดหมู่ขึ้นรถเข็น 
3. งานบริการรับฝากของ บริการตรวจผู้เข้า - ออก เเละรับคืนหนังสือที่เคาน์เตอร์ 1
4. งานบริการ ยืม - คืน สื่อโสตทัศน์ ห้องชมภาพยนตร์เเละห้องเสียงตามประสงค์
5. งานบริการคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต เเละเเนะนำการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของห้องสมุด 
6. งานดูเเล อ่านชั้น จัดชั้นหนังสือ เเละบริการตอบคำถามเเนะนำการค้นหาหนังสือบนชั้น
7. งานเเสดงหนังสือที่มุม New Arrival ชั้น 1 
8. ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  นางสาวทิพวัลย์ สาสาย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 1709

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. บริการยืม-คืน หนังสือและห้องสัมมานากลุ่ม

2. งานตรวจสอบบวกแถบแม่เหล็กหนังสือที่รับคืนและจัดเรียงตามหวดหมู่ขึ้นรถเข็น
3. งานบริการรับฝากของ บริการตรวจผู้เข้า-ออก และรับคืนหนังสือที่เคาน์เตอร์ชั้น 1
4. งานบริการยืม-คืน สื่อโสตทัศน์ ห้องเสียงตามประสงค์และห้องชมภาพยนต์
5. งานบริการคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตและแนะนำการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศของห้องสมุด
6. งานดูแล อ่านชั้น จัดหนังสือ และบริการตอบคำถามและแนะนำการค้นหาหนังสือบนชั้น
7. ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

  นายสหะ  นาคเดช  ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 1709

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ซ่อมบำรุงรักษาหนังสือที่ชำรุด
2. เข้าปกหนังสือใหม่
3. เสริมใบรองปกหนังสือใหม่
4. เข้าเล่มวารสารล่วงเวลา
5. เขียนสันหนังสือเเละวารสารเย็บเล่ม
6. ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   
  เทคโนโลยีสารสนเทศ

  นายกฤษฎา  พูลยรัตน์  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 2921

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ฝึกอบรมตามโครงการฝึกทักษะคอมพิวเตอร์และบริการวิชาการฝึกอบรม ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
2. เชื่อมต่อจุดสัญญาณระบบ Network ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
3. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ภายในสำนักวิทยบริการฯ
4. ดูแลและควบคุมระบบฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (WalaiAutoLib)
5. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
6. ดูแลและควบคุมระบบการสืบค้นข้อมูลภายในสำนักวิทยบริการฯ (Web Opac)
7. ดูแลระบบห้องสมุดอัจฉริยะ
8. ดูแลระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ของหน่วยงานมหาวิทยาลัย
9. ตรวจสอบดูแลระบบต่างๆ ในความดูแลของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. กำกับดูแลบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  นายทวิช  บุญสวัสดิ์  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 2935

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลระบบและการใช้งาน โทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Phone) ของมหาวิทยาลัย
2. ดูแลระบบให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ และPrinter Server แก่นักศึกษา
3. ดูแลการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ของมหาวิทยาลัย
4. เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมตามโครงการฝึกทักษะคอมพิวเตอร์
5. เชื่อมต่อเพิ่มจุดสัญญาณระบบ Network ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
6. ดูแลการใช้งานระบบ E-Mail ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
7. ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ ให้กับอาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและ
   Support /Service สำหรับปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
8. ดูแลและบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
9. ดูแลและให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
10. จัดทำบัตรนักศึกษาและบันทึก RFID ที่สูญหายหรือชำรุดแก่นักศึกษา

  นายนิรชา  เสือนาค ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 2933

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยฯ (DATA CENTER) ให้ทำงานได้ตามปกติ
2. ดูแลและติดตั้ง ระบบ Server ของมหาวิทยาลัยฯ
3. ดูแลอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Back Bone) ของมหาวิทยาลัยฯ และปรับปรุงการตั้งค่าพิเศษต่างๆ (Config)
4. ดูแลการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
5. ดูแลการใช้งานระบบ E-Mail ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
6. วิทยากรฝึกอบรมตามโครงการฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาและบริการวิชาการฝึกอบรม
   และกิจกรรมของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

7. งานนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ให้คำแนะนำ สอน และสาธิต มอบหมายงาน และประเมินผล
8. เชื่อมต่อจุดสัญญาณระบบ Network ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ร้องขอ
9. ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาและ Support/Service
   สำหรับปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย และปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

10. ดูแลและบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
11. ดูแลให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบ Printer Server , Software
    ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
12. จัดทำเอกสารประกอบการอบรมต่างๆของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  นางสาวสกนธ์รัตน์  ชัยศรีรักษ์  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 2924

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยฯ และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลการใช้งาน แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ
   และเว็บไซต์อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยฯ

3. จัดสรรพื้นที่ ติดตั้งและดูแลระบบเว็บไซต์ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
4. วิทยากรฝึกอบรมตามโครงการฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา บริการวิชาการฝึกอบรม
   และกิจกรรมของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

5. จัดทำเอกสารและคู่มือประกอบการอบรมต่าง ๆ ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ดูแลให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบ Printer Server
7. งานนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ให้คำแนะนำ สอน และสาธิต มอบหมายงาน และประเมินผล
   หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จสิ้น

8. ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้งาน Computer, Internet, Wifi, E-Mail อื่น ๆ
   ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

  นายชัชวาลย์ ถาวรสุทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 2929

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยฯ (DATA CENTER) ให้ทำงานได้ตามปกติ
2. ดูแลและติดตั้ง ระบบ Server ของมหาวิทยาลัยฯ
3. ดูแลอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Back Bone) ของมหาวิทยาลัยฯ และปรับปรุงการตั้งค่าพิเศษต่างๆ (Config)
4. ดูแลการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
5. ดูแลการใช้งานระบบ E-Mail ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
6. วิทยากรฝึกอบรมตามโครงการฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักศึกษาและบริการวิชาการฝึกอบรม
   และกิจกรรมของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

7. งานนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ให้คำแนะนำ สอน และสาธิต มอบหมายงาน และประเมินผล
8. เชื่อมต่อจุดสัญญาณระบบ Network ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ร้องขอ
9. ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาและ Support/Service
   สำหรับปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย และปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

10. ดูแลและบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
11. ดูแลให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบ Printer Server , Software
    ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
12. จัดทำเอกสารประกอบการอบรมต่างๆของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  นางสาวปราณี  จิตรเย็น  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 2931

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยฯ ให้ทำงานได้ตามปกติ
2. สร้าง User และกำหนดสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูล
3. ทบทวนสิทธิ์โดยบริหารจัดการสิทธิ์ในการใช้งานฐานข้อมูลและบัญชีผู้ใช้งานระบบฯ
4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบฯ และดำเนินการแจ้งการแก้ไขปัญหา
   ให้ผู้ใช้งานรับทราบ

5. ประสานงานระหว่างทีมงานของบริษัทกับผู้รับผิดชอบการใช้งานระบบฯ
6. ตรวจสอบการดำเนินงานการให้บริการของบริษัทพร้อมดำเนินการแจ้งการแก้ไขปัญหา
   ให้ผู้ใช้งานรับทราบ

  นายจิรวุฒิ เชยกลิ่น ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 2925

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ตรวจสอบดูแลฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยฯให้ทำงานได้ตามปกติ
2. ติดตั้งค่าพิเศษต่างๆ เช่น config,default และค่าควบคุมของระบบ
3. วิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไขหรือปรับปรุงงานนอกเหนือจากที่ระบบของบริษัททำไว้ให้
4. ดำเนินการติดตั้งซอต์แวรระบบ MIS บนเครื่องลูกข่าย
5. สร้าง User และกำหนดสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลให้ User ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทาง/
   นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
6. ประสานงานระหว่างทีมงานของบริษัทกับผู้รับผิดชอบการใช้งานระบบ
7. สามารถปรับแก้รายงานโปรแกรมเร่งด่วนได้ พร้อมแนะนำการใช้งาน
   และรับแจ้งปัญหาจาก User
8. จัดบริหารพื้นที่และบัญชีผู้ใช้งานให้แก่หน่วยงานภายในสถาบัน
9. จัดทำระบบฐานข้อมูลกลางของสถาบัน ในส่วนที่ขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง

   
   เทคโนโลยีการศึกษา
  นายสมพร  ดวงเกษ  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา)
ภาระงานที่รับผิดชอบ

1. ดูแลงานผลิตสื่อการเรียนการสอนงาน-เคเบิ้ลทีวี
2. ดูแลกราฟฟิกคอมพิวเตอร์ / งานวัสดุกราฟฟิก
3. ดูแลตัดต่อเทปโทรทัศน์ / กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
4. ดูแลบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย
5. ดูแลงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย
  นายเสนีย์  แนวทัศน์  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
ภาระงานที่รับผิดชอบ

1. ดูแลงานบริการโสตทัศนูปกรณ์
2. งานบริการห้องเรียนรวมอาคารจันทรากาญจนาภิเษก
3. งานบริการห้องเรียนปกติอาคารจันทรากาญจนาภิเษก
4. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทัศนูปกรณ์
5. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย
6. งานบันทึกสื่อการเรียนการสอน
  นายวิรัช  ฟักเหลือง ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ

1. งานเคเบิ้ลทีวี  และโทรทัศน์วงจรปิด
2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิ้ลทีวี
3. งานผลิตรายการข่าวสาร  และงานประชาสัมพันธ์
4. บันทึกเทปโทรทัศน์
5. ตัดต่อเทปโทรทัศน์
  นายจาตุรันต์  เหมือนสุดใจ  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ

1. งานเคเบิ้ลทีวี  และโทรทัศน์วงจรปิด
2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิ้ลทีวี
3. งานผลิตรายการข่าวสาร  และงานประชาสัมพันธ์
4. บันทึกเทปโทรทัศน์
5. ตัดต่อเทปโทรทัศน์
  นายอภิชาติ  รักพานิช  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ

1. งานเคเบิ้ลทีวี  และโทรทัศน์วงจรปิด
2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิ้ลทีวี
3. งานผลิตรายการข่าวสาร  และงานประชาสัมพันธ์
4. บันทึกเทปโทรทัศน์
5. ตัดต่อเทปโทรทัศน์
  นายณรงค์ฤทธิ์ ใจรักษ์   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน
2. งานตัดต่อบันทึกเทปโทรทัศน์การเรียน
3. งานสื่อมัลติมีเดีย
4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน
  นายพิสิษฐ์ ผอูนรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
ภาระงานที่รับผิดชอบ

1. ดูแลงานบริการโสตทัศนูปกรณ์
2. งานบริการห้องเรียนรวมอาคารจันทรากาญจนาภิเษก
3. งานบริการห้องเรียนปกติอาคารจันทรากาญจนาภิเษก
4. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทัศนูปกรณ์
5. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย
6. งานบันทึกสื่อการเรียนการสอน
  นางสาวพิมพิศา สหะวรกุลศักดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานเคเบิ้ลทีวี  และโทรทัศน์วงจรปิด
2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิ้ลทีวี
3. งานผลิตรายการข่าวสาร  และงานประชาสัมพันธ์
4. บันทึกเทปโทรทัศน์
5. ตัดต่อเทปโทรทัศน์
   
  ศูนย์ภาษา

  นางสาวจันทนา มิทยานนท์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(หัวหน้างานศูนย์ภาษา)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 2919

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของศูนย์ภาษาตามที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
2. จัดทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ในทุกโครงการของศูนย์ภาษา
3. จัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการจากงบกลางมหาวิทยาลัย
4. จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร
5. จัดคีย์ข้อมูลโครงการเข้าระบบ e-budget ของมหาวิทยาลัย
6. จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดกิจกรรมและขอใช้งบประมาณจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ของแต่ละภาคเรียน

7. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานสำหรับโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
8. จัดทำใบเบิกค่าตอบแทนและเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับวิทยากร
   ในทุกๆเดือนที่มีการอบรม

9. ติดต่อประสานงานกับกองคลัง เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
10. จัดทำเรื่องเงินยืมทดลองราชการสำหรับโครงการของศูนย์ภาษา
11. จัดคีย์ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการอนุมัติลงระบบ MIS 
12. เป็นเจ้าหน้าที่เวรประจำห้องอบรมเพื่อติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ และอำนวยความสะดวกแก่วิทยากร
   และผู้เข้าอบรม

13. รับสมัครและให้ข้อมูลรายละเอียดการอบรมแก่ผู้ติดต่อสอบถาม
14. จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินโครงการในทุกไตรมาส
15. เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
16. จัดทำรายงานปฏิทินแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
17. จัดทำบัญชีวัสดุสำนักงานของศูนย์ภาษา
18. จัดทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ
19. ติดต่อประสานงานกับกองนโยบายและแผนให้การจัดทำงบประมาณต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  นางสาวมนสา กำกับกิจ  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 2916

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดำเนินงานอบรมภาษาต่างประเทศ แก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป
2. จัดทำปฏิทินวิชาการ วางแผน จัดตารางอบรมและกำหนดหลักสูตรอบรม
3. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ดำเนินงานในหน่วยการศึกษาด้วยตนเองโดยโปรแกรม English Discoveries Expert
5. เป็นวิทยากรแนะนำการใช้โปรแกรม English Discoveries Expert
6. เป็นเวรประจำ เปิด – ปิด ห้องอบรม
7. ดำเนินการจัดสอบ ตรวจข้อสอบ ประกาศผลสอบ และส่งผลคะแนนให้ต้นสังกัดของนักศึกษา
8. สังเคราะห์แบบประเมินผล และจัดทำรายงานการดำเนินงานตามโครงการ

  นายสังสรรค์ แก้วหน่อ  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IP Phone : 2917

ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์งานศูนย์ภาษา
2. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์งานศูนย์ภาษา
3. จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์สื่อการเรียนภาษาอังกฤษ WATCH & LEARN
4. ดูแลเครื่องแม่ขาย (Server) ห้องปฏิบัติการทางภาษา
5. ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และบริการห้องปฏิบัติการภาษา
6. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านการอบรมภาษา
7. ดูแลการใช้งานแอพพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษ CRU Fun Eng
8. ดูแลและปรับปรุงแพลตฟอร์ม CRU MOOCs
9. งานฝึกอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา

Designed and developed by : Suphawan Yamprayoon. Maintained by : Sangsan Kaewnor , Arit @CRU