ARIT

Academic Resource and Information Technology. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
" ศูนย์กลางการเรียนรู้ สู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย สารสนเทศกว้างไกล ร่วมใจให้บริการ "


วิสัยทัศน์
ศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการดิจิทัล ร่วมมือพันธมิตรสร้างสรรค์โอกาส เสริมประสบการณ์และเทคโนโลยีวิถีใหม่ ด้วยทีมงานมืออาชีพหัวใจบริการ


พันธกิจ
1. มุ่งพัฒนาบริการทรัพยากรการเรียนรู้ยุคดิจิทัล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองการบริการ ความต้องการการเรียนรู้ และเสริมประสบการณ์ทุกรูปแบบ
2. มุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาให้แก่ นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป อย่างครอบคลุมและวทั่วถึง
3. แสวงหาความร่วมมือพันธมิตรเพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดทักษะ ความรู้ และประสบการณ์แก่นักศึกษา และศิษย์เก่า


อัตลักษณ์
" บริการด้วยใจ รู้ใช้เทคโนโลยี "

Designed and developed by : Suphawan Yamprayoon. Maintained by : Sangsan Kaewnor , Arit @CRU