ARIT

Academic Resource and Information Technology. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
" ศูนย์กลางการเรียนรู้ สู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย สารสนเทศกว้างไกล ร่วมใจให้บริการ "


วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งบริการสื่อสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานบริการวิชาการ
และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเอง


พันธกิจ
1. ผลิต เผยแพร่ และบริการทรัพยากรสารสนเทศ
2. การพัฒนาเครือความร่วมมือทรัพยากรสารสนเทศในระดับชาติ
3. การบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐานคุณภาพ
4. เป็นแหล่งอบรมทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป


อัตลักษณ์
" บริการด้วยใจ รู้ใช้เทคโนโลยี "

Designed and developed by : Suphawan Yamprayoon. Maintained by : Sangsan Kaewnor , Arit @CRU