ARIT

Academic Resource and Information Technology. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

e-Journal ฐานข้อมูลวารสาร

ชื่อฐานข้อมูล รายละเอียด
คู่มือ

ฐานข้อมูล EBSCO & Open Access
การจัดทำดัชนีและการเชื่อมโยงไปยัง วารสารการเข้าถึงที่เปิดอยู่ใน EBSCO Discovery Service (EDS) และ EBSCO host นักวิจัยสามารถเข้าถึงการวิจัยที่ได้รับการตรวจสอบโดย peer-reviewed จากทุกวิชา
 
ฐานข้อมูลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Chulalongkorn University Intellectual Repository)
ฐานข้อมูลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิทัลฉบับเต็ม ได้แก่ วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ชุดการเรียนการสอน การบรรยาย คู่มือ แนวปฏิบัติที่ดี และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( Thammasat University Digital Collections)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ฐานข้อมูล ProQuest ABI/INFORM Complete ( สกอ.)
รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณาการตลาดเศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษีและรัฐประศาสนศาสตร์มากกว่า1,100รายชื่อรวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 - ปัจจุบัน

 


ฐานข้อมูล ACM Digital Library
 ( สกอ.)
เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจาก วารสาร นิตยสาร เอกสารการประชุมวิชาการ จดหมายข่าว และข่าวสารที่จัดทำโดย ACM (Assocation for Computing Machinery) ข้อมูลเอกสาร บทความฉบับเต็มบรรณานุกรม และสาระสังเขป ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบันฐานข้อมูล H.W.Wilson  ( สกอ.)
ครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ธุรกิจและการศึกษา ข้อมูลประกอบด้วยดรรชนีปี ค.ศ. 1983-ปัจจุบัน สาระสังเขปปี ค.ศ.1990-ปัจจุบัน และเนื้อหาเต็มตามเอกสารต้นฉบับ ปี ค.ศ.1994 - ปัจจุบัน

 


ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations &Theses ( สกอ.)
เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลบรรณานุกรม ปี ค.ศ. 1861-ปัจจุบัน สาระสังเขป ปี ค.ศ.1980-ปัจจุบัน และ ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน มี Preview รายการละไม่น้อยกว่า 24 หน้า
 


ฐานข้อมูล SpringerLink - Journal
 
( สกอ.)
เป็นฐานข้อมูลคลอบคลุมสาขาวิชาชีววิทยา การแพทย์ เคมี คอมพิวเตอร์ วิศวไฟฟ้า สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ให้เนื้อหาฉบับเต็ม  (Full Text) ตามเอกสารต้นฉบับฐานข้อมูล ISI Web of science
( สกอ.)
 เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิงและรายการอ้างถึง ซึ่งครอบคลุมในสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น และสาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารประมาณ 9,200 ชื่อ ให้บริการตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบันฐานข้อมูล Education Research Complete
 ( สกอ.)
เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 2,100 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากว่า 1,300 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and Monographs)มากกว่า 550 เล่ม และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ อีกมากมาย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 - ปัจจุบัน

 


ฐานข้อมูล Emerald Management
( สกอ.)
ครอบคลุมสาขาวิชาด้านการจัดการ การบัญชีและการเงินธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ มีวารสารออนไลน์ ประมาณ 200 ชื่อเรื่อง มีจำนวนบทความฉบับเต็มมากว่า 120,000 รายการ ปี 1994-ปัจจุบัน และ สาระสังเขปย้อนหลังถึงปี 1989

 


ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ASC)
( สกอ.)
ครอบคลุมสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จาก The American Chemical Society ให้ข้อมูลบทความวารสารฉบับเต็มเฉพาะวารสารที่บอกรับตัวเล่มเท่านั้น ให้ข้อมูล 1996- ปัจจุบัน

 


ฐานข้อมูล Science Direct
 ( สกอ.)
ครอบคลุมสาขาวิชา การแพทย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีบรรณานุกรม พร้อมสาระสังเขป บทความฉบับเต็มได้เกือบทุกชื่อ เรียกใช้ full - text ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1995 – ปัจจุบัน

 

ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC)
 ( สกอ.)
เป็นฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายาก (ฉบับภาษาไทย) ในรูปแบบเต็มฉบับ  (Full - Text) เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ /เอกชน/สถาบัน ใช้งานได้ได้เฉพาะเครือข่ายเท่านั้น
 

Journal Link

เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 226 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อีกด้วย

Hindawi Publishing Corporation (open access)

Hindawi Publishing Corporation is one of the world’s largest publishers of peer-reviewed, fully Open Access journals. Built on an ethos of openness, Hindawi is committed to enabling the widest possible access to scholarly literature.
 

ฐานข้อมูลที่เปิดให้ใช้ฟรี DOAJ : Directory of Open Access Journals

ฐานข้อมูลที่เปิดให้ใช้ฟรี DOAJ : Directory of Open Access Journals เป็นแหล่งรวบรวมรายการวารสารประเภท Open Access พัฒนาขึ้นโดย Lund University, Sweden เป็นแหล่งสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาและการวิจัยจากหลากหลายสำนักพิมพ์ มีวารสาร 11,544 รายชื่อ จาก 136 ประ เทศ
 

 

Designed and developed by : Suphawan Yamprayoon. Maintained by : Sangsan Kaewnor , Arit @CRU