ARIT

Academic Resource and Information Technology. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

Cart

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับบรรณารักษ์

วันที่ 28 กันยายน 2565 งานวิทยบริการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Turnitin สำหรับบรรณารักษ์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

Friday, 30 September 2022

Designed and developed by : Suphawan Yamprayoon. Maintained by : Sangsan Kaewnor , Arit @CRU