วันพุธ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
 
Header ARIT

อาจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร  
ผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

02 - 9426900 ต่อ 1700
จดหมายข่าว
บรรณานุกรมสื่อสารสนเทศ
แนะนำหนังสือใหม่
แนะนำวารสาร
แนะนำสื่อมัลติมีเดีย
Free Online Database
Free Electronic Journals
 
Doaj Open Access Journals
SPARC Resources
HIGHWIRE Press
The World Factbook
 
วิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทย
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Full Text)
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Abstract)
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ห้องสมุดศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย
 
พจนานุกรม
สารานุกรม
ปทานุกรม
นามานุกรม
E-Journal
 
ภาคเรียนปกติ
จันทร์-พฤหัส   07.30 - 19.00 น.
ศุกร์             07.30 - 16.30 น.
อาทิตย์         09.00 - 16.30 น.
ภาคเรียนฤดูร้อน
จันทร์-พฤหัส   08.30 - 19.00 น.
ศุกร์             07.30 - 16.30 น.
อาทิตย์         09.00 - 16.30 น.
ปิดภาคเรียน
จันทร์-ศุกร์   08.30 - 16.30 น
เสาร์-อาทิตย์     ปิดบริการ
(วันหยุดตามประกาศทางราชการ)


แฟนเพจสำนักวิทยบริการฯ
ร่วมแสดงความคิดเห็น

  แบบติดตามผลตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล    (สายวิชาการ)   (สายสนับสนุนวิชาการ) 
  ฐานข้อมูลสืบค้น Web opac
  ส่วนที่1แบบสอบถามแผนยุทธศาสตร์     ส่วนที่2แบบฟอร์มรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน 
  ทดลองใช้งานฐานข้อมูล อาเซียน สำหรับท่านอาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยรัฐฯและในกำกับของรัฐฯทั้ง 78 แห่ง
  Research Service บริการช่วยการวิจัย
  ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service 
  ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Complete และฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete
  ทดลองใช้ Sommon ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทั้งหมด eResources A-Z
  ข้อมูลสารสนเทศกิจกรรม "สำรับหนังสือ"
  ฐานข้อมูล matichon e-library
  เข้าใช้งานระบบ E-book ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ฐานข้อมูล ebrary
  ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา
  download แบบฟอร์มต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  แนะนำหนังสือใหม่  
  แนะนำวารสาร         
  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์    

more...
First template Designed by B. Tawit , minor Changed by Y. Kiadtipong.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
arit@chandra.ac.th

Quick Search
สารคดี

ปฏิทินกิจกรรม สำนักวิทยบริการฯ

webmail
ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
มติชน e-library
e - content
ห้องสมุด ศ.ดร.คุณบรรจบ
แหล่งเรียนรู้กฎหมาย
แบบเสนอสื่อสารสนเทศ
TSI e-Learning Thai Capital Market
การให้บริการรายงานการวิจัยในระบบดิจิตอล
ศัพท์ตามความหมาย
 
joomla and drupal websites counter
start counter 06/08/2014
 

 

ภาพยนตร์ เทปข่าวจันทรเกษม LiveTV สารคดี