• Computer Laboratory

  • Network System

  • Service Mind

  • Data Center

Copyright 2022 - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

-ให้บริการห้องบริการอินเตอร์แก่นักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 29

-ให้บริการ E-mail สามารถสมัครได้ที่ ชั้น 2  อาคาร 29 พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ 1 ฉบับ

-ให้บริการ WiFi  สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง เมื่อได้รับ E-mail ของมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น สมัครได้ที่นี่ 

-ให้บริการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ IP Phone ของมหาวิทยาลัย ชั้น 2  อาคาร 29 

-ให้บริการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  อาคาร 29

-ให้บริการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ MIS ชั้น 2  อาคาร 29

-ให้บริการพื้นที่สำหรับการทำเว็บไซต์ ชั้น 2  อาคาร 29

-ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับการฝึกอบรม

f t g