• Computer Laboratory

  • Network System

  • Service Mind

  • Data Center

Copyright 2024 - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

-ให้บริการห้องบริการอินเตอร์แก่นักศึกษา

-ให้บริการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ E-mail

-ให้บริการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ WiFi  ของมหาวิทยาลัย คู่มือการใช้งาน 

-ให้บริการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ IP Phone ของมหาวิทยาลัย

-ให้บริการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ MIS

-ให้บริการพื้นที่สำหรับการทำเว็บไซต์

-ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับการฝึกอบรม

-ให้บริการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์

f t g