ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายนามผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึง
ปัจจุบันซึ่งบางท่าน ก็ดำรงตำแหน่งสมัยเดียว บางท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งหลายสมัย ซึ่งมีทั้งหมด 13 ท่าน เรียงลำดับจากปัจจุบัน
ย้อนอดีดไปตั้งแต่เริ่มการก่อตั้ง ดังนี้

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
รองประธานหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต  สาขาวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ.2560 - 2564

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
รองประธานหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต  สาขาวิชา  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ.2556 - 2559

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรัตน์ กิ่งแสง
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2552 - 2555
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีลา เตชาภิวัฒน์พันธุ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2548 - 2551
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร  ปาจรีย์รัตน์
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
พ.ศ. 2544 - 2547

   

นายสัตวแพทย์ปัญญา  สระดอกบัว
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวรักษ์
คณะเกษตรและชีวภาพ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
พ.ศ. 2541 - 2543

   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีลา เตชาภิวัฒน์พันธุ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายหอสมุด
พ.ศ. 2537- 2540
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์  ปานทอง
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  บรรณารักษศาสตร์
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้อำนวยการฝ่ายหอสมุด
พ.ศ. 2534 - 2536

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีลา เตชาภิวัฒน์พันธุ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  บรรณารักษศาสตร์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้อำนวยการฝ่ายหอสมุดมานิจชุมสาย
พ.ศ.2530 - 2533

   

อาจารย์เพ็ญจันทร์  ศิริชุมแสง
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้อำนวยการหอสมุดมานิจชุมสาย
พ.ศ. 2527 - 2529

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลรัสม์  ภูมิมาศ
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ภาค วิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้อำนวยการหอสมุดมานิจชุมสาย
พ.ศ. 2523 - 2526

   

อาจารย์วนา  ชีเพ็งพันธุ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  พ.ศ. 2519 - 2522

   

อาจารย์ไข่มุก  มิลินทะเลข
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรณารักษ์หอสมุด
พ.ศ. 2511 - 2518