ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“ศูนย์กลางการเรียนรู้ สู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย สารสนเทศกว้างไกล ร่วมใจให้บริการ”

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการดิจิทัล ร่วมมือพันธมิตรสร้างสรรค์โอกาส เสริมประสบการณ์และเทคโนโลยีวิถีใหม่
ด้วยทีมงานมืออาชีพหัวใจบริการ

พันธกิจ

1. มุ่งพัฒนาบริการทรัพยากรการเรียนรู้ยุคดิจิทัล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองการบริการ
ความต้องการการเรียนรู้ และเสริมประสบการณ์ทุกรูปแบบ
2. มุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาให้แก่ นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า
และบุคคลทั่วไป อย่างครอบคลุมและวทั่วถึง
3. แสวงหาความร่วมมือพันธมิตรเพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดทักษะ ความรู้ และประสบการณ์แก่นักศึกษา และศิษย์เก่า

อัตลักษณ์

“บริการด้วยใจ รู้ใช้เทคโนโลยี”