ผู้บริหาร

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชาติ หาจัตุรัส
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
ดร.ณัฐพล ธนเชวงสกุล
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   

  คณะกรรมการประจำสำนัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชาติ หาจัตุรัส
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
รองศาสตราจารย์สมชาย ปราการเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายณรงค์ โพธิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายกฤษฎา พูลยรัตน์
กรรมการ
 
นางอัญชนา  พิศโสระ 
กรรมการ
 
นางชมพูนุช  ตันพานิช
กรรมการและเลขานุการ