ติดต่อ 

0 2942 5800 ต่อ 2916 2917 และ 2919 

 E-mail : languagecenter@chandra.ac.th

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของงานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
         เดิมศูนย์ภาษา วิทยาลัยครูจันทรเกษม จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ภาษาของสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ทำหน้าที่ให้บริการด้านภาษาแก่วิทยาลัยครูในกรุงเทพฯอีก 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยครูพระนคร วิทยาลัยครูสวนสุนันทา วิทยาลัยครูสวนดุสิต วิทยาลัยครูธนบุรี และ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ โดยมีหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ภาษาโดยตำแหน่ง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการแก่วิทยาลัยครู และ ชุมชนต่าง ๆ ในเรื่อง การสอนภาษาอังกฤษ การจัดสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนการอบรมภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานราชการอื่น ๆ และ บุคคลทั่วไป แต่เนื่องด้วยภารกิจด้านการสอนของอาจารย์ภาควิชาต่างประเทศมีมาก งานบริการต่าง ๆ ที่เคยจัดทำจึงได้งดไป ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2542 อธิการบดี(รองศาสตราจารย์สุวรรณี ศรีคุณ) ได้มีดำริให้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์ภาษาขึ้นใหม่ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางภายในของสถาบันฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในงานบริการด้านต่าง ๆ ดังนี้
           1. งานบริการอบรมทางด้านภาษาต่างประเทศแก่ นักศึกษา อาจารย์ และ บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย
           2. งานบริการห้องปฏิบัติการภาษา
           3. งานบริการหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert
           4. งานจัดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (EXIT-EXAM)

         โดยแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คูวัฒนะศิริ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และอยู่ในการกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงทอง จิระสุนทร) โดยรวมหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์เข้ากับศูนย์ภาษาด้วย ในระยะแรกของการดำเนินงานซึ่งยังไม่มีสำนักงานนั้น ศูนย์ภาษาได้ใช้สำนักงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย อาคาร4 ชั้น 4 เป็นสำนักงานชั่วคราว และได้เสนอโครงการจัดตั้งสำนักงาน ห้องสัมมนา และ ห้องฝึกอบรม โดยปรับปรุงห้องเรียนของอาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444, 445, 446, และ 447 ตามลำดับ ซึ่งได้รับอนุมัติงบกลางเงินบำรุงการศึกษาปี 2542 ในการจัดตั้งสำนักงาน และห้องสัมมนา งบ กศ.บป. ในการปรับปรุงห้องฝึกอบรมอีก 2 ห้อง ในเดือนเมษายน 2542 สถาบันฯได้รับอนุมัติเจ้าหน้าที่ 3 คน ภายใต้เงินกู้มิยาซาวา และ ปฏิบัติหน้าที่จนถึงเดือนมีนาคม 2543 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณบำรุงการศึกษาเพื่อดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ภาษา ได้แก่ การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ซึ่งอบรมในวันเสาร์ หรือช่วงเย็นวันทำการ และ สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป. และ ภาคสมทบในวันอาทิตย์ และ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน เป็นค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ วัสดุ และ คุรุภัณฑ์สำหรับห้องส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านภาษา

         เมื่อผู้อำนวยการคนเดิมลาออก นางเยาวลักษณ์ แท่นจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 และ หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ได้แยกตัวออกไปในคราวเดียวกันนี้ ต่อมาในปี 2549 นางเยาวลักษณ์ แท่นจันทร์ ได้รับตำแหน่งประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จึงทำให้มีภาระงานเพิ่มขึ้นได้ขอลาออกจากตำแหน่งอำนวยการศูนย์ภาษานับแต่นั้นเป็นต้นมาศูนย์ภาษาจึงอยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในปีพ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยได้โอนหน่วยงานศูนย์ภาษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันงานศูนย์ภาษาย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ชั้น 2 อาคาร 29 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551
โดยมีสถานที่ในความรับผิดชอบ ดังนี้
         1. ห้องผู้อำนวยการศูนย์ภาษา จำนวน 1 ห้อง ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 29 (2921)
         2. ห้องสำนักงานศูนย์ภาษา จำนวน 1 ห้อง ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 29 (2923)
         3. ห้องอบรมขนาด 30 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร 29 (2922)
         4. ห้องอบรมขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร 29 (2931)
         5. ห้องอบรมขนาด 20 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร 29 (2932, 2933, 2934)
            *หมายเหตุ ห้อง 2933 และห้อง 2934 อยู่ระหว่างรอปรับปรุงเป็นห้องอบรม
         6. ห้องปฏิบัติการด้านภาษา (Sound Lab) ขนาด 34 ที่นั่งจำนวน 2 ห้อง ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคาร 29 (2941, 2943)
         7. ห้องปฏิบัติการด้านภาษา (Sound Lab) ขนาด 30 ที่นั่งจำนวน 2 ห้อง ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคาร 29 (2944, 2946)
            ให้บริการการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง English Discoveries Expert

Designed and developed by: sangsan.k