ติดต่อ 

02-942-5800 ต่อ 2916,2917,2919 

 E-mail: lc_chandra@hotmail.com, languagecenter@chandra.ac.th

บุคลากรและภาระงาน

นางสาวจันทนา มิทยานนท์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(หัวหน้างานศูนย์ภาษา)
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของศูนย์ภาษาตามที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
2. จัดทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ในทุกโครงการของศูนย์ภาษา
3. จัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการจากงบกลางมหาวิทยาลัย
4. จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร
5. จัดคีย์ข้อมูลโครงการเข้าระบบ e-budget ของมหาวิทยาลัย
6. จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดกิจกรรมและขอใช้งบประมาณจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละภาคเรียน
7. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานสำหรับโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
8. จัดทำใบเบิกค่าตอบแทนและเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับวิทยากรในทุกๆเดือนที่มีการอบรม
9. ติดต่อประสานงานกับกองคลัง เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
10. จัดทำเรื่องเงินยืมทดลองราชการสำหรับโครงการของศูนย์ภาษา
11. จัดคีย์ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการอนุมัติลงระบบ MIS
12. เป็นเจ้าหน้าที่เวรประจำห้องอบรมเพื่อติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ และอำนวยความสะดวกแก่วิทยากรและผู้เข้าอบรม
13. รับสมัครและให้ข้อมูลรายละเอียดการอบรมแก่ผู้ติดต่อสอบถาม
14. จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินโครงการในทุกไตรมาส
15. เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
16. จัดทำรายงานปฏิทินแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
17. จัดทำบัญชีวัสดุสำนักงานของศูนย์ภาษา
18. จัดทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ
19. ติดต่อประสานงานกับกองนโยบายและแผนให้การจัดทำงบประมาณต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
   
นางสาวมนสา กำกับกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดำเนินงานอบรมภาษาต่างประเทศ แก่นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป
2. จัดทำปฏิทินวิชาการ วางแผน จัดตารางอบรมและกำหนดหลักสูตรอบรม
3. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ดำเนินงานในหน่วยการศึกษาด้วยตนเองโดยโปรแกรม English Discoveries Expert
5. เป็นวิทยากรแนะนำการใช้โปรแกรมEnglish Discoveries Expert
6. เป็นเวรประจำ เปิด – ปิด ห้องอบรม
7. ดำเนินการจัดสอบ ตรวจข้อสอบ ประกาศผลสอบ และส่งผลคะแนนให้ต้นสังกัดของนักศึกษา
8. สังเคราะห์แบบประเมินผล และจัดทำรายงานการดำเนินงานตามโครงการ
   
นายสังสรรค์ แก้วหน่อ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์งานศูนย์ภาษา
2. ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บไซต์งานศูนย์ภาษา
3. จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์สื่อการเรียนภาษาอังกฤษ WATCH & LEARN
4. ดูแลเครื่องแม่ขาย (Server) ห้องปฏิบัติการทางภาษา
5. ดำเนินการติดตั้ง ปรับปรุง หรือถอนการติดตั้ง Hardware/Software ที่ใช้ในหน่วยงาน
6. ดูแลห้องปฏิบัติการภาษาและตรวจสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้สมบูรณ์
7. ตรวจสอบสถานะวัสดุ ครุภัณฑ์ของศูนย์ภาษา
8. ดูแลการใช้งานแอพพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษ CRU Fun Eng
9. ดูแลและจัดการหลักสูตรระบบ CRU MOOCs
10. บริการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์

Designed and developed by: sangsan.k