ติดต่อ 

0 2942 5800 ต่อ 2916 2917 และ 2919 

 E-mail : languagecenter@chandra.ac.th

บุคลากรและภาระงาน

นางสาวจันทนา มิทยานนท์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(หัวหน้างานศูนย์ภาษา)
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณงานศูนย์ภาษาตามที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
2. จัดทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งานศูนย์ภาษา
3. จัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการจากงบกลางมหาวิทยาลัย
4. จัดทำเอกสารขออนุญาตจัดกิจกรรมและขอใช้งบประมาณงานศูนย์ภาษา
5. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานสำหรับโครงการ/กิจกรรม
6. ประสานงานกับกองคลัง และแก้ไขปัญหาเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7. จัดทำเรื่องเงินยืมทดลองราชการสำหรับโครงการงานศูนย์ภาษา
8. รับสมัครและให้ข้อมูลรายละเอียดการอบรมแก่ผู้ติดต่อสอบถาม
9. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการในทุกภาคการศึกษา
10. จัดทำบัญชีพัสดุ ครุภัณฑ์ งานศูนย์ภาษา
11. จัดทำรายงานวัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ
12. ควบคุม กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานงานศูนย์ภาษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
   
นางสาวมนสา กำกับกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดำเนินงานอบรมภาษาต่างประเทศ แก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป ทั้งแบบออนไซต์ และออนไลน์
2. จัดทำปฏิทินการอบรม วางแผน จัดตารางการอบรมและกำหนดหลักสูตรการอบรม
3. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ประสานงานการให้บริการ การใช้งาน และการแก้ไขปัญหา โปรแกรม English Discoveries
5. อำนวยความสะดวกแก่วิทยากร และผู้เข้าอบรม จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการอบรม
6. ดำเนินการจัดสอบ ตรวจข้อสอบ ประกาศผลสอบ และส่งผลคะแนนให้ต้นสังกัดของนักศึกษา
7. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปแบบประเมินผล และจัดทำรายงานผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
   
นายสังสรรค์ แก้วหน่อ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์งานศูนย์ภาษา
2. ดูแลและปรับปรุงแพลตฟอร์ม CRU MOOCs
3. ดูแลเครื่องแม่ขาย (Server) ห้องปฏิบัติการภาษา
4. ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ และบริการห้องปฏิบัติการภาษา
5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (Ads) และการประชาสัมพันธ์งานศูนย์ภาษา
6. งานฝึกอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
7. จัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ การอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
8. พัฒนาและปรับปรุงระบบค้นหาผลการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา
9. ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลและแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานศูนย์ภาษาผ่านสื่อออนไลน์
10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    - จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
    - จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - ตรวจสอบสถานะเว็บไซต์ หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - งานโครงการสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านไอที

Designed and developed by: sangsan.k