ติดต่อ 

02-942-5800 ต่อ 2916,2917,2919 

 E-mail: lc_chandra@hotmail.com, languagecenter@chandra.ac.th

Written by sangsan.k

 ประกาศผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคเรียนที่ 1/2563


                นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
                นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
              

           **นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ สามารถติดต่อขอรับใบรับรองผ่านการอบรม ได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 29 ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป (นักศึกษาต้องมารับด้วยตนเองและแสดงบัตรนักศึกษา)

Designed and developed by: sangsan.k