ARIT

Academic Resource and Information Technology. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพ

  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
    รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  SAR 9
  SAR 10
  SAR 11
  SAR 12
  SAR 13
  SAR 14
  SAR 15
  SAR 16
  SAR 17
  SAR 18
 

Designed and developed by : Suphawan Yamprayoon. Maintained by : Sangsan Kaewnor , Arit @CRU