ARIT

Academic Resource and Information Technology. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ประกาศนโยบายศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
 
งานบริการและขั้นตอน
 

 

 
 
บริการสำนักวิทยบริการฯ
 
 
 
 
แผนที่และการเดินทาง
 
 
 
 
 

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 
 

 เกณฑ์ด้านคุณภาพ
 
2. ด้านบริการ
    2.1 มีการสำรวจ เพื่อให้ทราบความต้องการ และ/หรือ ปัญหาในการให้บริการ กลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ให้บริการ เพื่อนำมาออกแบบการให้บริการและแก้ไขปัญหาการให้บริการ ซึ่งต้องครอบคลุมประเด็น ดังนี้
       - ประเภทงานบริการ
       - วันและเวลาเปิดให้บริการ
       - สถานที่ให้บริการ
       - ความยาก-ง่ายในการเข้าถึงจุดบริการ
       - สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ
       - การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ
file
    2.2 มีการวิเคราะห์ผลการสำรวจและนำไปใช้ในการออกแบบระบบการให้บริการ   file
    2.3 มีงานบริการ ณ ศูนย์ราชการสะดวก ครอบคลุมประเภทงานดังนี้
       - งานบริการตามภารกิจของหน่วยงาน
       - งานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
       - งานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์
file
    2.4 มีการจัดลำดับขั้นตอนการบริการที่ง่ายต่อการให้บริการและรับบริการ เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องรอคอยรับบริการนาน file
    2.8 มีการนำผลจากการติดตามงานมาดำเนินการปรับปรุงงานจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการได้ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถลดต้นทุน ลดการสูญเสียและเกิดคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ file
    2.12 มีการจัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวกที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อเรื่องที่ติดตาม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ ผลดำเนินการ และข้อเสนอการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

file1

file2

   2.17 มีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ โดยเตรียมทรัพยากรที่สำคัญ เช่น สถานที่ให้บริการสำรอง บุคลากร ข้อมูลสารสนเทศคู่ค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น และมีการฝึกซ้อมแผนอย่างต่อเนื่อง file
 
3. ด้านบุคลากร
    3.1 มีการวิเคราะห์ประเมินความต้องการด้านกำลังคนที่จำเป็น และจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมในการให้บริการในช่วงพักทานอาหาร หรือช่วงเวลาที่มีผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการมาก file

Enter your text here

Designed and developed by : Suphawan Yamprayoon. Maintained by : Sangsan Kaewnor , Arit @CRU