ติดต่อ 

02-942-5800 ต่อ 2916,2917,2919 

 E-mail: lc_chandra@hotmail.com, languagecenter@chandra.ac.th

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรที่เปิดอบรม
      1. หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (Communicative English for AEC)
      2. หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
      3. หลักสูตร ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร


หมายเหตุ:  หลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา
              ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในระหว่างช่วงเวลารับสมัครอบรม

 

Designed and developed by: sangsan.k