ติดต่อ 

0 2942 5800 ต่อ 2916 2917 และ 2919 

 E-mail : languagecenter@chandra.ac.th

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรที่เปิดอบรม
      1. หลักสูตร ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
      2. หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
      3. หลักสูตร ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร


หมายเหตุ:  หลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา
              ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในระหว่างช่วงเวลารับสมัครอบรม

Designed and developed by: sangsan.k