ติดต่อ 

02-942-5800 ต่อ 2916,2917,2919 

 E-mail: lc_chandra@hotmail.com, languagecenter@chandra.ac.th

คู่มือ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
   คู่มือและขั้นตอนการใช้งาน CRU MOOCs (ฉบับย่อ)  
   คู่มือและขั้นตอนการใช้งาน CRU MOOCs    
   คู่มือการติดตั้งและเข้าใช้งาน Application เรียนภาษาอังกฤษกับ CRU Fun Eng
   คู่มือการเข้าใช้งานสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test)  
   คู่มือฉบับย่อการเข้าใช้งานบทเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries Expert  

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ไฟล์ ดาวน์โหลด
   ใบลาพักผ่อน
   ใบลากิจ - ลาป่วย - ลาคลอดบุตร
   แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา

 

Designed and developed by: sangsan.k